Förvaltare

En förvaltare ska utses i vissa fall när det inte är tillräckligt med en god man. Det kan vara när en person inte har någon insikt om sin svåra situation och riskerar att fara illa, vara till skada för sig själv eller att bli utnyttjad kan en förvaltare utses. Förvaltarskap är tvingande.

Förvaltarskap är en tvångsåtgärd, vilket innebär att det kan förordnas förvaltare utan att samtycke från den hjälpbehövande. Förvaltarskapet ska anpassas till den enskildes behov, det innebär även att den enskilde förlorar rätten att själv besluta i de frågor som omfattas av förvaltarskapet. En förvaltare kan utses i vissa fall där det visat sig otillräckligt med god man eller att det redan i utredningsskede framgår att godmanskap inte är en tillräcklig insats för att kunna hjälpa personen. Den hjälpbehövande är på grund av sitt hälsotillstånd oförmögen att vårda sig eller sin egendom.

Vad gör en förvaltare?

En förvaltare fungerar som ställföreträdare för den som inte själv kan tillvarata sina intressen. Den som har förvaltare kallas för "huvudman".

Som förvaltare är du ställföreträdare för en person som saknar förmåga att företräda sig själv vid olika situationer. Det kan handla om ekonomiska, rättsliga och/eller personliga förhållanden. Förvaltaren ska ses som ett biträde, en juridisk representant och samordnare av hjälpinsatser inte en praktisk utförare av tjänster.

Förvaltarens uppdrag kan variera beroende på behovet av hjälp. Det kan gälla till exempel hjälp med ansökningar till myndigheter eller se till att räkningar blir betalda eller att företräda huvudmannen vid olika rättshandlingar. En förvaltares uppgift är att samordna insatser och se till att saker blir utförda. Förvaltaren är ingen praktisk utförare och ska exempelvis inte tvätta, städa och handla för huvudmannen. Ersättning till förvaltaren för utfört uppdrag betalas i form av arvode.

Förslag på sidor