Arvode och ersättning

Arvode och kostnadsersättning till god man, förvaltare och förordnad förmyndare.

Beslut om arvode och ersättning

Överförmyndaren beslutar om arvodets storlek och vem som ska betala arvodet. Ersättning utgår i efterskott årsvis om inte överförmyndaren beslutat annat, vilket kan ske då tillfälliga uppdrag upphör. Huvudmannen, ställföreträdaren eller den som berörs kan överklaga beslutet om arvode/ersättning till tingsrätten 

Vem betalar arvodet?

Huvudregeln är att det är huvudmannen (den som har god man eller förvaltare) som ska betala arvodet och ersättningen för nödvändiga utgifter.

Huvudmannen betalar arvodet om:

  • huvudmannens tillgångar överstiger två prisbasbelopp, eller
  • huvudmannens inkomst före skatt är högre än 2,65 prisbasbelopp

När huvudmannens inkomster inte räcker eller då tillgångarna inte räcker till, betalar kommunen arvode och ersättning. Undantag från huvudregeln får göras av överförmyndaren om det finns särskilda skäl. 

Storlek på arvode

En årsräkning och redogörelse för utfört uppdrag ligger till grund vid bedömningen av arvodets storlek och vem som ska betala. För vissa uppgifter som inte kan anses ingå i normaluppdraget och som är mer tidskrävande kan ett schablonarvode eller då uppdraget är särskilt tidskrävande ett timarvode beviljas. Exempelvis om du har deltagit i boutredning, arvskifte, försäljning av bostad eller ansökan om skuldsanering.

Sörja för person

Om sörja för person ingår i ditt förordnande kan du få arvode för detta om du yrkar på arvode i din redogörelse. Det kan vara personlig intressebevakning, besöka huvudmannen, se till att huvudmannen har det bra, se till att vård och omsorg fungerar, kontakt med hemtjänsten, uppmuntra sociala kontakter, fritid och sysselsättning och att huvudmannen har bra bostadsförhållanden.

Förvalta egendom

Om förvalta egendom ingår i ditt förordnande kan du få arvode för detta om du yrkar på arvode i din redogörelse. Arvodet sätts som ett schablonbelopp och justeras för den tid du varit god man eller förvaltare.

Reseresättning

Vid ersättning för resor som krävts för att fullgöra uppdraget ska körjournal fyllas i. Bilresor ersätts med statligt fastställd skattefri del och kollektivtrafikresor ersätts mot faktisk utgift som ska framgå av underlaget. Utbetalning av kostnadsersättningar sker normalt efter granskning av årsräkning det vill säga året efter det att kostnaden uppstått. 

Skatt och arbetsgivaravgifter

Som god man eller förvaltare är du skyldig att betala skatt och sociala avgifter på den del av arvodet som huvudmannen betalar. Om kommunen betalar din ersättning är det kommunen som redovisar och betalar arbetsgivaravgifter och avdragen skatt på ersättningningen.

Skatteverkets information om arvode »

Förslag på sidor