Tillfälliga godmanskap

Om ordinarie ställföreträdare på grund av jäv är förhindrad att företräda huvudmannen/den omyndige utser överförmyndaren en tillfällig god man. När dödsboet är avvecklat, alternativt det träffats avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo, ska den gode mannen begära sig entledigad från uppdraget.

Överförmyndaren entledigar den gode mannen när det kan konstateras att uppdraget är slutfört.

Förslag på sidor