Dödsboförvaltning

God man/förvaltare/förmyndare (ställföreträdare) ska bevaka huvudmannen/omyndigs rätt i dödsbo, vid boutredning, liksom vid bodelning och arvskifte eller ingående av avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo.

Överförmyndaren får inte automatiskt kännedom om att en huvudman/omyndig blivit delägare i dödsbo. Därför måste ställföreträdaren så snart denne fått kännedom om att denna situation uppkommit, meddela överförmyndaren. Överförmyndaren skickar då information om vad ställföreträdaren har att förhålla sig till vid vården av huvudmannen/den omyndiges rätt.

Det är ställföreträdare, som företräder huvudmannen/den omyndige och som överförmyndaren utövar tillsyn över. Det är därför endast ställföreträdaren som är behörig att ansöka om de samtycken som kan bli aktuella i dödsboet. Mäklare, begravningsbyråer, banker med flera kan således inte göra dessa ansökningar.

Rättshandlingar i dödsboet

En ställföreträdare som vid dödsboförvaltningen för huvudmannen/omyndigs räkning deltar i en rättshandling, ska i den utsträckning som gäller vid förvaltning, enligt 13 kap (förmyndare) eller 14 kap (god man/förvaltare) föräldrabalken, inhämta överförmyndarens samtycke till åtgärden. Det innebär att om det finns bostadsrätt eller fast egendom som ska försäljas, fordrar det överförmyndarens samtycke.

Till ställföreträdarens ansökan om överförmyndarens samtycke ska bifogas:

  • Köpekontrakt i original, alternativt bestyrkt kopia, undertecknad att samtliga dödsbodelägare utom huvudmannen och omyndig, ställföreträdaren och samtliga köpare.
  • Värderingsutlåtande avseende marknadsvärde utfärdat av sakkunnig och opartisk person. Utlåtandet ska ge en fullständig beskrivning av bostaden avseende yta, skick läge med mera. Värderingen skall vara utförd av annan mäklare än den som förmedlat försäljningen.
  • Skriftligt samtycke från huvudmannen/omyndig som fyllt 16 år

Överförmyndaren är skyldig att inhämta yttrande från huvudmannen/omyndigs make och närmaste släktingar. Närmaste släktingar är föräldrar, barn och syskon.

För en snabbare handläggning hos överförmyndaren kan den gode mannen hämta in yttrandena. Saknas dessa från någon som enligt ovan har rätt att bli hörd, kommer överförmyndaren hämta in det. Är de närmaste släktingarna dödsbodelägare, anses deras samtycke inhämtat genom att de undertecknat köpekontraktet.

Köpekontraktet ska innehålla klausul om att köpet är beroende av överförmyndarens samtycke. Ansökan innebär att överförmyndaren skall göra en prövning av om åtgärden är lämplig, vilket kan medföra att olika utredningsåtgärder blir aktuella. Ansökan om samtycke måste därför lämnas in i god tid innan tillträdesdagen.

Är det någon av dödsbodelägarna som ska överta egendomen genom bodelning eller genom att denne tillskiftas egendomen, kan egendomen åsättas nettomarknadsvärde (vilket innebär att avdrag för latent kapitalskatt och skäligt mäklararvode medges). Vid ansökan om samtycke till arvskiftet skall bifogas två stycken värdeintyg, utfärdade av två oberoende värderingsmän. Uppgift om värderingen ska framgå av skiftet.

Bouppteckning

Bouppteckning ska ske senast tre månader efter dödsfallet och lämnas in till Skatteverket senast inom fyra månader från dödsfallet. Ställföreträdare meddelar bouppteckningsförrättaren att han för sin redovisning behöver en kopia av den registrerade bouppteckningen, samt meddelar överförmyndaren om att bouppteckningen registrerats.

Arvskifte, bodelning, sammanlevnad i oskiftat dödsbo

En boutredning ska alltid avslutas genom eventuell bodelning och arvskifte, eller genom avtal om sammanlevnad i oskiftat bo. Samtliga dessa åtgärder fordrar överförmyndarens samtycke. Skifte med anledning av dödsfall ska ske så snart som möjligt och senast inom sex månader från det att bouppteckningen förrättades. Om dödsboet inte skiftas och inte heller avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo ingåtts innan denna tid förflutit skall ställföreträdaren till överförmyndaren lämna in en skriftlig redogörelse över anledningen till detta. Sådan redogörelse ska därefter och fram till att skifte skett eller avtal om sammanlevnad i oskiftat bo ingåtts, lämnas var sjätte månad.

När eventuell bodelning/arvskifte förrättats skall ställföreträdaren ansöka om överförmyndarens samtycke till egendomens fördelning. Till ansökan skall bifogas bodelningshandlingen, om sådan är aktuell och arvskifteshandlingen i original, alternativt bestyrkt kopia, undertecknade av samtliga dödsbodelägare och ställföreträdare, dock inte av huvudman/omyndig. Av handlingarna ska framgå hur det förfarits med samtliga tillgångar i boet. Kontantredovisning avseende samtliga dödsboets bankkonton och kontoutdrag över kontona för tiden dödsdagen fram till skiftesdagen skall bifogas.

Arvskifteshandlingen ska innehålla klausul om att skiftet är beroende av överförmyndarens samtycke. Detta för att överförmyndaren ska tillse att huvudmannen får den arvslott han/hon har rätt till. Fördelning av kvarlåtenskapen får inte ske innan överförmyndaren gett detta samtycke.

Det åligger ställföreträdaren att se till att tillgångarna i dödsboet tas upp till marknadsvärde och att huvudmannen/den omyndiges arvslott är korrekt uträknad. När överförmyndaren samtyckt till fördelningen, skall skiftes verkställas och ställföreträdaren lämna in bevis om att huvudmannen/omyndig tillskiftats egendom i enlighet med skiftet.

Det kan ske genom uppgift från bank om insättning av skifteslikvid på konto tillhörigt huvudmannen/omyndig, genom uppgift om att tillskiftade värdepapper överförts till konto tillhörigt huvudmannen/omyndig, genom uppvisande av lagfart där det framgår att fast egendom överförts till huvudmannen/omyndig. God man/förvaltare skall vid överföring av skifteslikviden till huvudmannen beakta att det på det konto som denne disponerar får finnas cirka 25 000. Det innebär att medel överstigande denna summa skall sättas in på överförmyndarspärrat konto. Förmyndaren skall beakta lagregeln om att när omyndig i arv får pengar till ett värde överstigande ett prisbasbelopp, ska dessa sättas in på ett överförmyndarspärrat konto tillhörigt den omyndige.

Är det aktuellt med sammanlevnad i oskiftat dödsbo, ska till ansökan om överförmyndarens samtycke till detta, avtalet bifogas i original, alternativt bestyrkt kopia, undertecknat av ställföreträdaren och samtliga dödsbodelägare utom huvudmannen/omyndig.

Ensam dödsbodelägare

Är huvudmannen/omyndig ensam dödsbodelägare ansvarar ställföreträdaren för att dödsboet avvecklas och något arvskifte i formell mening skall inte ske. Avveckling av dödsboet får ske först efter att samtliga dödsboets utgifter och skulder betalats. Vidare ska avsättning göras på dödsboets konto avseende kommande utgifter, såsom upplupen inkomstskatt, reavinstskatt avseende sålda tillgångar, eventuellt fastighetsskatt med mera.

Slutligt avslut kan således inte göras förrän året efter dödsfallsåret, då det finns ett beslut om slutlig skatt och ev. kvarskatt betalats. Överförs dödsboets tillgångar till huvudmannen/omyndig innan samtliga utgifter är betalda, är denne ansvarig för att dessa betalas.

Avveckling sker endera genom:

  • Att samtliga dödsboets tillgångar, såväl bankmedel som andra tillgångar såsom värdepapper, fastighet m m förs över till huvudmannen/omyndig.
  • Att samtliga tillgångar utöver bankmedel säljs i dödsboets namn och bankmedlen, efter insättning av försäljningslikvider och avsättning gjorts enligt ovan förs över till huvudmannen/omyndig.
  • Att vissa tillgångar säljs och vissa förs över till huvudmannen/omyndig.

Godman/förvaltare ska redovisa avvecklingen till överförmyndaren. Där ska framgå vad som skett med samtliga tillgångar i dödsboet. Kontoutdrag över dödsboets konton ska bifogas för tiden från dödsdagen och fram till det att medlen förts över till huvudmannen. Vad gäller övriga tillgångar ska det bifogas underlag som utvisar endera försäljning av tillgången, alternativt att tillgången överförts till huvudmannen. God man/förvaltare ska vid avvecklingen beakta att det på det konto som god man disponerar får finnas cirka 25 000. Det innebär att medel överstigande denna summa ska sättas in på överförmyndarspärrat konto.

Förmyndare redovisar avvecklingen endera i en kommande årsräkning enligt ovan eller i direkt anslutning till att boet i huvudsak avvecklats och inte invänta nästkommande års deklaration. Redovisningsmetod är beroende av storleken på barnets tillgångar. När barn äger tillgångar överstigande åtta prisbasbelopp ska förmyndaren redovisa sin förvaltning, där avvecklingen ingår i årsräkning, när barn äger tillgångar understigande denna summa, sker redovisning istället direkt avvecklingen är klar.

Oavsett vilken redovisningsmetod som är aktuell ska följande beaktas:

Av den redovisning som skickas till överförmyndaren ska framgå vad som skett med samtliga tillgångar i dödsboet. Kontoutdrag över dödsboets konton ska bifogas för tiden från dödsdagen och fram till det att medlen förts över till den omyndige.

Vad gäller övriga tillgångar ska det bifogas underlag som utvisar endera försäljning av tillgången, alternativt att tillgången överförts till den omyndige. Förmyndaren ska beakta lagregeln om att när omyndig i arv får pengar till ett värde överstigande ett prisbasbelopp, ska dessa sättas in på ett överförmyndarspärrat konto tillhörigt den omyndige.

Testamente

I samband med bouppteckning kan testamente företes. Ställföreträdare ska då ta del av det för sin huvudmannens räkning. En ställföreträdare får inte för huvudmannens räkning avstå från arv eller testamente. Det innebär att ställföreträdaren endast får erkänna sig delgiven testamentet och ska, om testamentet innebär kränkning av huvudmannen/omyndigs

laglott, begära jämkning av testamentet. Ställföreträdaren ska också ta ställning till om det finns anledning till klandertalan av testamentet.

Förslag på sidor