Placeringar

Köp av aktier och vissa andra placeringar, såsom kapitalförsäkring, riskfonder med mera

För ställföreträdare det vill säga gode män, förvaltare, särskilt förordnade vårdnadshavare och förmyndare (föräldrar) gäller vissa regler i föräldrabalken (FB) vid placering av den enskildes (den omyndiges eller huvudmannens) tillgångar.

Reglerna har tillkommit för att skydda den enskildes tillgångar och avsikten är att undvika spekulation och riskfyllda placeringar. I föräldrabalken 12 kap 4 § anges:

Den enskildes medel ska i skälig omfattning användas för hans eller hennes uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. De medel som inte används för sådana ändamål ska placeras så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd och att de ger skälig avkastning.

Nedan beskrivs de regler som gäller då en ställföreträdare vill köpa aktier eller andra värdepapper. Med värdepapper avses bland annat aktier, IPS, pensionsförsäkring, kapitalförsäkring, vissa obligationer och andelar i värdepappersfonder, räntebevis, derivat etc. Beskrivningen nedan anger aktier, men reglerna är i princip desamma för alla värdepapper i den mån det inte finns undantag, vilka berörs nedan.

Viktigt är att det är huvudmannens intresse som ska vara styrande vid placering i värdepapper – inte anhörigas intresse.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Överformyndaren, +46 522‑69 83 38

Overformyndaren@uddevalla.se

Varvsvägen 1

451 81 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00