Utlåning

Lån, Inteckning, Utlåning

Upptagande av lån

Förordnad förmyndare, god man eller förvaltare får ta upp lån, ingå borgensförbindelse eller pantsätta huvudmannens egendom som säkerhet för huvudmannens eller annans kredit, om Överförmyndaren lämnar sitt samtycke till det.

Undantag:

 • När åtgärder ingår i rörelse som ställföreträdare driver med Överförmyndarens samtycke för huvudmannens räkning (dock inte pantsättning av fastighet eller tomträtt)
 • När det gäller statligt lån till studier eller bosättning
 • Vidare krävs Överförmyndarens samtycke för att låna ut huvudmannens/den omyndiges medel. Att du ska ha huvudmannens samtycke till olika åtgärder eller att du ska höra omyndig i viktiga frågor framgår av FB 12kap 7 §.

Ansökan till upplåning, inteckning eller pantsättning:

 • Ansökan ska vara undertecknad av förmyndare (båda)/god man/förvaltare
 • I ansökan ska anges det belopp som lånet, inteckningen eller pantsättningen avser
 • Det ska framgå vad pengarna ska användas till, varför huvudmannens/den omyndiges egendom måste tas i anspråk för åtgärden och varför beloppet måste upplånas.
 • Om huvudmannen/den omyndige är delägare i den egendom som ska intecknas/pantsättas, ska det framgå hur stor andel han eller hon äger.
 • Om åtgärden avser fastighet/tomträtt, ska av ansökan framgå beteckning samt den kommun där egendomen är belägen
 • Det ska framgå hur lånet ska återbetalas.
 • Lånerevers/skuldebrev med angiven pantförskrivning och övriga villkor ska biläggas ansökan
 • Om åtgärden avser fastighet/tomträtt ska uppgift lämnas om vilka skulder som för närvarande belastar fastigheten
 • Är huvudmannen/den omyndige delägare i ett dödsbo, ska vidimerad kopia av bouppteckningen bifogas ansökan. Bouppteckningen visar vilka som är dödsbodelägare.
 • Yttrande kan ges in från huvudmannen (FB 16:9). Om yttrande inte kan lämnas, ska ett läkarintyg, inte äldre än ett år, ges in som intygar att huvudmannen generellt inte kan lämna samtycke till någon åtgärd. Om huvudmannen är omyndig, men fyllt 16 år, kan även han eller hon yttra sig över ansökan redan här (FB 16:9)
 • Huvudmannens närmaste släktingar (make/maka, sambo, barn, syskon, föräldrar) kan lämna sina yttranden (FB 16:9)

Om yttranden inte inhämtats, ska ansökan innehålla uppgifter om anhörigas namn och adress, om detta inte redan tidigare lämnat in till Överförmyndaren i en släktutredning. Överförmyndaren bereder i sådana fall berörda tillfälle till yttrande.

Yttranden kan lämnas direkt på ansökningshandlingen, t.ex. med texten ”Jag samtycker till ansökan” eller ”Jag har inget att erinra mot ansökan”.

Utlåning av huvudmannens/den omyndiges medel

Sker utlåning mot säkerhet av panträtt i fastighet inom 60 % av fastighetens taxeringsvärde, krävs inte Överförmyndarens samtycke. Utlåning betraktas som en kapitalplacering. Vid utlåning ska en bedömning av låntagarens återbetalningsförmåga göras, dvs. dennes inkomster bedöms mot försörjningsbörda, övrig skuldsättning, inkomster m.m.

Ansökan utlåning

Ansökan undertecknas av förmyndare/god man/förvaltare. I ansökan ska skälen till utlåning anges, lånebelopp samt den säkerhet och ränta som låntagaren erbjuder. Det ska också anges hur lånet ska återbetalas samt bifogas en amorteringsplan. Amortering och ränta ska betalas minst kvartalsvis. Om lånet ges av omyndig, ska lånet vara återbetalt senast på den omyndiges 18-årsdag.

Vidimerad kopia av reversen ska bifogas. Yttrande från huvudmannen/den omyndige och andra (se ovan) ska bifogas ansökan

Förälder som låntagare

Om låntagare är förälder/förmyndare, måste god man förordnas enligt 11 kap. 2 § föräldrabalken. Ansökan görs hos Överförmyndaren. Gode mannen ska då vidta ovanstående åtgärder samt föranstalta att amorteringar sker med automatisk överföring från förmyndarens konto in på barnets konto, som ska vara överförmyndarspärrat.

Åtgärder efter utlåning

Amortering och ränta ska sättas in på överförmyndarspärrat konto. Förmyndare/god man/ förvaltare ska lämna årlig redovisning till Överförmyndaren som visar att amorteringsplanen sköts.

Upplysningar

Överförmyndarens samtycke till att inteckna fast egendom eller tomträtt omfattar inte något medgivande att pantsätta egendomen eller att uppta ett lån. Ansökan måste således omfatta alla åtgärder som ska genomföras. Annars måste en ny ansökan ges in för varje åtgärd. Överförmyndarens samtycke till upplåning får endast lämnas om åtgärden behövs för att trygga övrig egendom eller kan anses nödvändig för utbildning, uppehälle eller om det finns särskilda skäl för åtgärden.

Utmätning

Klarar en gäldenär inte av att betala sin skuld har fordringsägaren efter att betalnings-skyldigheten fastställts i Dom eller annan exekutionstitel möjlighet att begära att krono-fogden tar fastigheten i mät och säljer den på exekutiv auktion. Har utmätning skett av andel i viss egendom som tillhör två eller flera och om lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt är tillämplig, kan kronofogdemyndigheten på yrkande av sökanden, gäldenären eller annan delägare förordna att hela egendomen skall säljas. När någon av nämnda sakägare har framställt sådant yrkande, skall de övriga beredas tillfälle att yttra sig över yrkandet.

I fråga om hinder mot försäljningen gäller 6 och 7 §§ lagen om samäganderätt. Lag om samäganderätt är enligt 1 § tillämplig på fast egendom. Hinder mot att försäljning sker av hela egendomen är enligt 6 § samma lag att delägarna avtalat om att fastigheten inte får bjudas ut till gemensam försäljning. Av 7 § framgår att den inte får säljas gemensamt om någon av delägarna ansökt om klyvning av fastigheten och sådan kan ske.

Av förarbetena till utsökningsbalken, prop. 1980/81:8, sid 579 framgår att om hela fastigheten försäljs enligt ovan, får den del av köpeskillingen som belöper på annan delägare än gäldenären inte tas i anspråk för betalning av utmätningssökandes fordran. Se 1-8 kap UB

Reglerna om överförmyndarens samtycke till pantsättning och upptagande av lån finns i 13 kap 12 § och 14 kap 13 § föräldrabalken.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00