Årsräkning

Det närmar sig dags att lämna in årets redovisning

Det är viktigt att du som god man eller förvaltare, även om du varit med länge, noggrant läser igenom dessa instruktioner då de är reviderade från tidigare år.

  • Årsräkningen har uppdaterats med mindre justeringar. (du kan med fördel använda dig av ett 1-31 pärm- bilageregister för dina bilagor)
  • Kassabladet har uppdaterats med motsvarande justeringar som på årsräkningen.
  • Redogörelsen har uppdaterats men mindre justeringar.
  • Just din årsräkning kan komma att bli djupgranskad, du behöver därför skicka in alla underlag, se våra anvisningar för vad som behöver bifogas.
  • Från och med i år kan du endast redovisa brutto.

Alla blanketter »

Du som är god man eller förvaltare ska varje år redovisa huvudmannens ekonomi till överförmyndaren. Varje år skickar Samverkande överförmyndare ut blanketter och anvisningar gällande årsredovisningen. I samband med årsräkningen skickar du också in en körjournal och en redogörelseblankett, där du beskriver omfattningen av ditt uppdrag under det gångna året. I redogörelsen anger du också om du vill ha arvode för ditt uppdrag eller inte.

Lämna årsräkning

Årsredovisningen ska vara insänd till överförmyndaren före den 1 mars. Om du av någon anledning inte hinner lämna in din redovisning före detta datum måste du kontakta Samverkande överförmyndare och ansöka om anstånd. Efter den 1 mars kan vi inte bevilja anstånd.

Spara verifikationer

Det är viktigt att du som god man eller förvaltare sparar alla verifikationer för din huvudman. Detta skall sparas under hela uppdraget och får inte gallras undan. Varje år görs en särskild granskning av vissa årsredovisningar. Granskningen sker genom stickprov. Vid en särskild granskning ska alla verifikationer lämnas in till överförmyndaren.

Granskning

Vi granskar årsräkningarna i den ordning de kommer in. Är årsräkningen korrekt utförd, på våra blanketter, med efterfrågat underlag enligt våra anvisningar innebär det också att du snabbare kan få din årsräkning åter. Beslut om arvode görs efter avslutad granskning.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Överformyndaren, +46 522‑69 83 38

Overformyndaren@uddevalla.se

Varvsvägen 1

451 81 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00