Årsräkning

Du som är god man eller förvaltare ska varje år redovisa huvudmannens ekonomi till överförmyndaren.

Det närmar sig dags att lämna in årets redovisning

Tack alla er som läste igenom och följde våra anvisningar för upprättande av årsredovisning förra året. Det har underlättat för vår granskning och har gjort att granskningen går fortare att genomföra. Tack alla ni!

Nu är det dags för dig som är god man eller förvaltare (ställföreträdare) att lämna in årsredovisning för 2019. I samband med årsräkningen skickar du också in en körjournal och en redogörelseblankett, där du beskriver omfattningen av ditt uppdrag under föregående år.
I redogörelsen anger du också om du vill ha arvode och kostnadsersättning för ditt uppdrag eller inte. Angående km-ersättning gäller särskilda regler.

Alla blanketter » 

Tekniska problem med våra blanketter

För att de ifyllningsbara blanketterna ska fungera korrekt spara ner blanketten/blanketterna och öppna i Adobe Reader

Lämna årsräkning

Årsredovisningen ska vara insänd till överförmyndaren före den 1 mars. Om du av någon anledning inte hinner lämna in din redovisning före detta datum måste du kontakta Samverkande överförmyndare och ansöka om anstånd. Efter den 28 februari kan vi inte bevilja anstånd.

Spara verifikationer

Det är viktigt att du som god man eller förvaltare sparar alla verifikationer för din huvudman. Detta skall sparas under hela uppdraget och får inte gallras undan. Varje år görs en särskild granskning av vissa årsredovisningar. Granskningen sker genom stickprov.

Granskning

Vi granskar årsräkningarna i den ordning de kommer in. Är årsräkningen korrekt utförd, på våra blanketter, med efterfrågat underlag enligt våra anvisningar innebär det också att du snabbare kan få din årsräkning åter. Beslut om arvode görs efter avslutad granskning.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Överformyndaren, +46 522‑69 83 38

Overformyndaren@uddevalla.se

Varvsvägen 1

451 81 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00