Överförmyndaren

Uddevalla kommun samverkar avseende överförmyndarens ärenden med Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanums kommuner genom ett samverkansavtal. Handläggningen av ärendena sker av tjänstemän på kontoret i Uddevalla.

Överförmyndaren är en tillsynsmyndighet vars huvudsakliga uppgift är att utöva tillsyn över de ställföreträdarskap som finns i kommunen (legala förmyndare, förordnade förmyndare, gode män och förvaltare).

Tillsynen sker dels genom att ställföreträdare årligen i årsräkning redovisar sin förvaltning, dels genom att vissa förvaltningsåtgärder fordrar överförmyndarens samtycke. Detta gäller till exempel samtycke till kapitalplaceringar, arvskiften, köp eller försäljning av fast egendom eller bostadsrätt och uttag försedda med överförmyndarspärr.

Kommer det till överförmyndarens kännedom att det utöver ovanstående åtgärder finns anledning att granska ställföreträdares verksamhet, utreder överförmyndaren om det finns anledning att vidta åtgärder. Det kan till exempel röra sig om att uppgifter inkommit från socialtjänsten om att god man eller förvaltare inte tillfredsställande sköter sitt uppdrag eller att förälder inte förvaltar sitt barns tillgångar på ett korrekt sätt.

Utredningen kan endera resultera i att överförmyndaren fattar beslut om byte av ställföreträdaren eller att besluta om att förälder inte får ta ut barnets medel utan samtycke från överförmyndaren. Överförmyndarens utredning kan också resultera i bedömningen att det inte finns skäl att vidta någon åtgärd.

Överförmyndare i Uddevalla kommun

Anders Brattgård är överförmyndare och Kurt Hansson är ersättande överförmyndare.

Handläggningen av ärendena sker av tjänstemän på kontoret i Uddevalla

Telefon

Kontaktcenter Uddevalla kommun, Tel. 0522-69 60 00 eller 0522-69 83 38.

Besökstid

Endast bokade besök.

E-post

Det går också bra att mejla oss på e-post: overformyndaren@uddevalla.se

Besöksadress och postadress

Vår besöksadress är Strömstadsvägen 28, Uddevalla och vår postadress är Uddevalla kommun, Samverkande överförmyndare, 451 81 Uddevalla.


Förslag på sidor