Frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om flyktingsituationen.

När är man flykting?

Om man har ett skyddsbehov eller välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av till exempel nationa­litet, religiös eller politisk uppfattning, eller sexuell läggning är man flykting enligt FN:s flyktingkonvention, svensk lag och EU-regler.

Kvotflykting är en särskild kategori flykting – en person som har valts ut av UNHCR och som sökt och beviljats asyl innan ankomst till Sverige. Sedan 2019 tar Sverige emot 5000 kvotflyktingar per år.

Vad betyder asylsökande?

Asylsökande är alla som tagit sig till Sverige och sökt skydd. Väntan på svar om att få skydd eller inte kan ta lång tid. Många får avslag.

Hur försörjer sig asylsökande?

Asylsökande ska i första hand försörja sig själva genom egna besparingar eller arbete. Saknas pengar kan man ansöka om dagersättning från Migrationsverket. Ersättningen för en vuxen varierar mel­lan 24 och 71 kronor per dag beroende på om man bor i ett asylboende där mat ingår eller inte. Dessa pengar ska även räcka till inköp av kläder, medicin, hygienartiklar med mera.

Vad är uppehållstillstånd?

Beslut om att få stanna i Sverige. En utländsk medborgare med permanent uppehållstillstånd och som är folkbokförd i Sverige har i princip samma rättigheter och skyldigheter som svenska medbor­gare, med vissa undantag.

Vilka är nyanlända?

Nyanlända kallas alla som fått uppehållstillstånd. Nyanländ är man i maximalt två till tre år, det vill säga under tiden som etablerings­fasen pågår.

Vad innebär etablering för nyanlända?

När uppehållstillstånd beviljats blir man kallad till Arbetsförmedlingen på ett samtal. De flesta nyanlända anmäls till etableringsprogrammet. De aktiviteter som ingår i programmet grundar sig på individens tidigare yrkeserfarenheter och utbildning. Syftet är att nyanlända så snabbt som möjligt ska lära sig svenska och kunna försörja sig.

Arbetsförmedlingen - etableringsprogrammet »

Kommunens roll i etableringen är bland annat att ansvara för mottagande och bostadsförsörjning, samhällsorientering, undervisning i SFI (svenska för invandrare), insatser för barn och ungdomar, försörjning och andra insatser för personer med nedsatt prestationsförmåga samt övriga insatser som gynnar etableringen i det svenska samhället.

Hur försörjer sig nyanlända?

Nyanlända som är i etablering och följer sin plan på heltid får ersättning från Försäkringskassan. Ersättningen är 308 kronor per dag, fem dagar i veckan. Utöver detta kan man få ersättning för delar av sin bostadskostnad samt tillägg om man har barn.

Hur tar Uddevalla tillvara nyanländas kompetens?

I Uddevalla finns en särskild satsning för redan utbildade läkare, sjuksköterskor, egna företagare eller lärare – de kan få gå yrkesspråkinriktning på SFI för att korta vägen till arbete.

Utbildade akademiker som läkare, ingenjörer och lärare är eftertraktade. Flera lärare har fått arbete i kommu­nen som studiehandledare eller elev-assistenter. Majoriteten av de nyanlända som läst vård-och omsorgsutbildning på Uddevalla vuxenutbildning har fått arbete.

Var i Uddevalla bor asylsökande och nyanlända?

Ansvaret för att ordna boende ligger i vissa fall hos individen själv men även på Migrationsverket och kommunerna.

Asylsökande: Under asylprocessen ska Migrationsver­ket erbjuda boende. Migra­tionsverkets lägenheter och boendeanläggningen på Bokenäset är några exempel. Många hittar också själva någonstans att bo, vilket ofta blir hos släktingar eller vänner.

Nyanlända: De flesta i Uddevalla som har fått uppehållstillstånd ordnar sitt boende på egen hand. Då är man hänvisad till den vanliga bostadsmarknaden, precis som alla andra.

Sedan januari 2020 får en asylsökande som på egen hand ordnar bostad i ett område med socioekonomiska utmaningar (i Uddevalla: Hovhult, Dalaberg eller Tureborg) ska han eller hon som huvudregel inte ha rätt till dagersättning eller särskilt bidrag enligt lagen om mottagande av asylsökande.

Som nyanländ finns möjlighet att tacka ja till Arbetsförmedlingens erbjudande om boende på anvisad ort, vilket i princip kan bli varsomhelst i Sverige där det anses finnas chans att få arbete.

Kommunen är skyldig att efter anvisning från Migrationsverket ta emot nyan­lända och ordna boende till dessa.

När är man ensamkommande barn?

Ensamkommande är barn och unga upp till 18 år som anländer till Sverige utan medföljande vårdnadshavare. Kommunerna är enligt lag skyldiga att ta emot ensamkomman­de barn. Barnen är i alla åldrar – vissa så unga som fem, sex år. Eftersom barnen är omyndiga tilldelas de en god man. Om barnet får uppehållstillstånd innan 18 års ålder, får barnet en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Hur många ensamkommande barn kommer hit?

I kommunen bor cirka 100 ensamkommande barn. 60 av dem bor i kommunens boenden och ett 40-tal barn bor i privat drivna boenden. Hittills i år (maj 2018) har Uddevalla inte tagit emot några nya barn.

Läs mer om anvisning av barn mm

Hur löser kommunen boenden för ensamkommande?

Kommunen arbetar kontinuerligt med att se över antalet boendeplatser för att de ska vara anpassat till de behov som finns.

Hur fungerar ett boende för ensamkommande barn?

I ett familjehem lever barnet i en vanlig familj. På det stödboende som Uddevalla kommun ansvarar för finns personal dygnet runt. Personalen fungerar som vuxna förebilder och ska under trygga former, träna och förbereda barnet eller den unge för ett självständigt boende och vuxenliv. Ungdomarna får stöttning med exempelvis läxhjälp, fritidsaktiviteter och har alltid tillgång till någon att prata med. Målet är att ungdomarna ska integreras i skolan och i samhället i övrigt. När ungdomarna är så pass vuxna att de kan flytta till egen lägenhet bor de en kortare tid i så kallade utslussningslägenheter innan de söker eget boende.

Får barnen gå i skola?

Ja. Alla barn har rätt till skolgång. Det gäller både de som har fått uppehålls­tillstånd och asylsökande barn, inklusive ensamkommande barn samt barn som håller sig gömda. Yngre barn erbjuds så snart som möjligt plats i förskola. Barn som fyller sex år kan börja i förskoleklass.

Hur fungerar skolan om man inte kan svenska?

Barn i grundskoleålder får en första intro­duktion till det svenska skolsystemet på mottagningsenheten Bryggan i Udde­valla. Här kartläggs barnens kunskaper under åtta veckor. Därefter får barnen skolplacering, i första hand utifrån var man bor.

Elever i gymnasieålder kommer till gymnasieskolans språkintroduktion på Margretegärde/Sinclair. Introduktions­programmet innehåller ämnen och kurser motsvarande grundskolan upp till årskurs nio. När eleven klarat dessa kurser kan hen söka gymnasieutbildning.

Vem betalar för flyktingmottagandet?

Flyktingmottagandet belastar inte de en­skilda kommunernas ekonomi så mycket som man kanske tror utan kostnaderna ligger till största delen på statlig nivå.

För de asylsökande står Migrationsver­ket för kostnaderna. För flyktingar med uppehållstillstånd har kommunerna ansvar, men får ersättning i form av olika statsbidrag. Dessa bidrag ska täcka kost­nader för exempelvis utbildning i svenska för invandrare (SFI) och merkostnader för skola och barnomsorg.

Uddevalla kommun ansvarar inte för den allmänna hälso-och sjukvården samt tandvården, utan det gör Västra Götalandsregionen.

Hur kan företag hjälpa till?

Det finns olika initiativ där näringslivet tar vara på nyanländas kompetens, exem­pelvis när det gäller exportfrågor.

Är du arbetsgivare och vill anställa en person som är ny i Sverige kan du få eko­nomisk ersättning under en tidsbegrän­sad period. I Uddevalla finns flera företag som använder sig av denna möjlighet.

Kontakt

Said Osman, +46 522‑69 56 47

Enhetschef

said.osman@uddevalla.se

Arbetsmarknadsavdelningen Junogatan 2

45142 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00