Så jobbar Uddevalla för ökad integration

Genom en stor satsning från regeringen har Uddevalla kommun, som en av 32 kommuner i Sverige, tilldelats ekonomiska medel för att arbeta med att minska det socioekonomiska utanförskapet i kommunen. Uddevalla kommun får via satsningen 9 miljoner kronor per år fram till år 2020. 

Kommunerna som ingår i denna satsning har valts ut genom att en eller flera av kommunens stadsdelar uppfyller minst tre av dessa kriterier:

  • Förvärvsintensitet, under 60%
  • Andel långtidsinskrivna arbetslösa, över 10%
  • Andel lågutbildade, över 28%
  • Valdeltagande i riksdagsval, under 75%

Tre områden i Uddevalla uppfyller minst tre av kriterierna ovan. Dessa stadsdelar är Dalaberg, Hovhult och Tureborg.

Pengarna från regeringens satsning används till att finansiera olika aktiviteter som kan hjälpa till att förbättra situationen i de tre stadsdelarna och bryta segregationen. Alla förvaltningar i kommunen är delaktiga i arbetet. Aktiviteterna som genomförs under 2020 är:

Jobbcafé för olika åldrar

Det jobbcafé som tidigare drevs inom projektet LINK (delegationen för unga och nyanlända i arbete) har utökats till att nu erbjuda hjälp med att söka jobb eller utbildning till alla oavsett ålder. Jobbcafét ligger på Dalabergs torg.

Tillsammans för inkludering

Vi har under 2019 haft tre medborgardialoger, där medborgarna och civilsamhället själva har fått komma med förslag på hur man kan bryta segregationen. Detta arbete kulminerade med en medborgarbudget, där deltagarna fick rösta fram vilka förslag man ville genomföra. Man kommer att genomföra en ny medborgardialog i år, tider för denna kommer att offentliggöras vid ett senare tillfälle.

Bovärdar

Genom denna aktivitet har arbetsmarknadsavdelningen i samverkan med Uddevallahem anställt individer från kommunens utanförskapsområden för att arbeta som miljövärdar. Även en caféverksamhet har öppnats och drivs nu i växthuset på Dalaberg.

Ung Integration, 29 år i arbete

Unga som kommer ifrån utanförskapsområdena erbjuds via kommunens arbetsmarknadsavdelning arbetsträningar och anställningar.

Föräldra- och ungdomsstöd

Extra resurser satsas på att hjälpa och stödja barn och unga samt deras föräldrar. Målgruppen är barn och unga som riskerar att ha en tidig brottsdebut, samt barn och unga som saknar en meningsfull fritid.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Utökade resurser för att kunna arbeta med och informera om dessa frågor i kommunen.

Kulturpoolen inom Kulturskolan

Kulturskolan har ett väldigt lågt deltagande av barn och ungdomar i kommunens utanförskapsområden. Genom denna aktivitet tar man fram nya arbetssätt och metoder för att tilltala ungdomarna i området. Parallellt med detta så arbetar Kulturskolan också mer på plats i de tre stadsdelarna, för att kunna visa upp sin verksamhet och locka fler ungdomar till deltagande.

Utveckla den öppna fritidsverksamheten

En utökad satsning på att ha fritidsledare som arbetar mobilt, och kan vara på plats i utanförskapsområdena. Detta gör att fritidsledarna kan komma till de platser där ungdomarna är. Utöver de mobila fritidsledarna så arbetar man även vidare med satsningen "Människan bakom uniformen". Man har också påbörjat ett arbete för att lättare kunna erbjuda e-sport.

Resursförstärkning inom förskolan i utsatta områden

En satsning för att öka kvaliteten i förskolor i kommunens utanförskapsområden. Detta sker genom att tillsätta en förste förskollärare.

Förstärkt engelskastöd på gymnasiet

Utrikesfödda elever får lov att påbörja gymnasiestudier med dispens i engelska. De måste dock under sin gymnasietid läsa upp engelskan för att få ett fullgott gymnasiebetyg. Genom den här aktiviteten kan man tillföra extra resurser för att hjälpa dessa elever klara av att läsa ikapp och läsa upp engelskan.

Deltidspraktik under skolveckan för IM-elever på gymnasiet

Syftet med denna aktivitet är att öka andelen elever från gymnasiets introduktionsprogram (IM) som går över till arbete. Om eleverna haft en praktik under gymnasietiden ökar det chansen att få ett arbete. Aktiviteten ökar möjligheten för eleverna på IM att få en praktikplats där man kan vara på praktik under skolveckan.

Föräldracirkel på gymnasiet

En stödcirkel för föräldrar som har ungdomar med hög frånvaro i skolan och eller riskerar att inte avsluta gymnasiet med fullgoda betyg.

Yrkesutbildningar med språkstöd, vuxenutbildningen

Aktiviteten möjliggör för fler individer att gå en yrkesutbildning med extra stöd för att lära sig yrkessvenska. Man har tidigare sett att dessa utbildningar har en hög övergång till arbete efter avslutade studier.

Eget företag - egen stolthet

Syftet med aktiviteten är att stimulera och förkorta vägen för personer med utländsk härkomst, långtidsarbetslösa och personer med funktionsbegränsning att starta egna företag och själva kunna skapa sin egen försörjning. Genom att ta tillvara dessa personers eventuella tidigare kunskaper som egna företagare, språkkunskaper och internationella nätverk, hoppas vi att flera nya företag kan skapas i framtiden. Aktiviteterna ska öka kunskapen om entreprenörskapet och stimulera till att starta nya företag, gå in i en egenanställning eller ta över existerande företag i till exempel generationsskiften.

Europan 15, framtidsbild utanförskapsområde

Aktiviteten är en arkitekttävling som riktar sig till arkitekter yngre än 40 år. I tävlingen får arkitekterna komma med förslag på hur man skulle kunna utveckla området Dalaberg-Hovhult-Bulid, och genom smarta lösningar påverka segregationen i området positivt.

Avslutat projekt

Hälsoprojektet 2019 för lokalvårdare

Många av kommunens lokalvårdare arbetar ensamma och med arbeten som sliter på kroppen. För att stärka upp och utveckla personalen så har man genomfört veckovisa träningspass, där de erbjuds en möjlighet att träna och stärka upp sin kropp, så att de bättre kan klara av sitt arbete. De får också en möjlighet att öva på sin svenska, och komma in i en gemenskap där både utrikesfödda och svenskar ingår.

Kontakt

Johan Rundström, handläggare

+46 522‑69 62 68

johan.rundstrom@uddevalla.se

Arbetsmarknadsavdelningen

Junogatan 2

451 42 Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00