Parkeringstillstånd

För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkeringstillstånd utfärdas. Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.

Ett tillstånd får endast utfärdas till en rörelsehindrad som har ett varaktigt funktionshinder som innebär att han eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand.

Transportstyrelsen anser att bedömningen av om en rörelsehindrad, som inte själv kör motordrivet fordon, regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet bör grundas på sökandens förmåga att ensam invänta föraren vid målpunkten.
Bedömningen av väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand bör grundas på samtliga funktionshinders påverkan på förmågan att förflytta sig med eventuella hjälpmedel.

Giltighet, användning och parkeringsavgifter

Ett parkeringstillstånd gäller under en viss tid, dock i längst fem år. Med parkeringstillståndet parkerar du avgiftsfritt på kommunens parkeringsplatser.

Parkeringstillståndet gäller på:

  • Allmänna parkeringsplatser på gator och vägar i hela landet.
  • Allmänna parkeringsplatser reserverade för rörelsehindrad i hela landet.
  • Den del av gata där det råder parkeringsförbud.
  • Tillstånd utfärdade av Samhällsbyggnadsnämnden enligt överenskommelse med Uddevalla sjukhus, NÄL och Primärvården i Lysekil. Vid platser för rörelsehindrade inom sjukhusområdet, inte där det är förbjudet att parkera.

Du får parkera:

  • På parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som anges på platsen.
  • Högst 3 timmar i följd där lokal trafikföreskrift förbjuder parkering.
  • Högst 3 timmar i följd där parkering är tillåten kortare tid än 3 timmar.
  • Högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än 3 timmar.

När ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade används ska tillståndet placeras i fordonets främre del så att det är väl synligt och läsbart utifrån.

Parkeringstillstånd ger inte rätt att parkera på en plats som föreskrivits vara avsedd för ett visst ändamål eller fordonsslag.

Reglerna om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Reglerna om parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns i 13 kapitlet 8 § trafikförordningen (1998:1276) och i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (TSFS 2009:73), och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Dessa regler grundar sig på Europeiska unionens råds rekommendation av den 4 juni 1998 (98/376/EG) om parkeringstillstånd för personer med funktionshinder.

Hämta och lämna passagerare utan parkeringstillstånd

För personer som inte uppfyller kraven för ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns i trafikförordningen (11 kap. 9 § punkten 7) ett allmänt undantag som innebär att man vid transport av sjuka eller rörelsehindrade får stanna och parkera ett fordon trots förbud att parkera enligt lokala trafikföreskrifter. Detta gäller endast om omständigheterna kräver det och om särskild försiktighet iakttas.

I många fall kommer man då mycket närmare målpunkten och kan stanna för att hjälpa sin passagerare ur bilen innan föraren sedan parkerar fordonet på en vanlig parkeringsplats.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00