Parkeringstillstånd

För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkeringstillstånd utfärdas. Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.

Ett tillstånd får endast utfärdas till en rörelsehindrad som har ett varaktigt funktionshinder som innebär att han eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand.

Transportstyrelsen anser att bedömningen av om en rörelsehindrad, som inte själv kör motordrivet fordon, regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet bör grundas på sökandens förmåga att ensam invänta föraren vid målpunkten. Bedömningen av väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand bör grundas på samtliga funktionshinders påverkan på förmågan att förflytta sig med eventuella hjälpmedel.

Giltighet, användning och parkeringsavgifter

Ett parkeringstillstånd gäller under en viss tid, dock i längst fem år.

Parkeringstillståndet gälller i hela landet och ger dig

  • rätt att parkera under högst tre timmar där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förjuden parkering eller tillåten under kortare tid än tre timmar, dock inte på vändplatser eller andra markerade zoner eller där parkering eljest är olämplig,
  • rätt att parkera under högst 24 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är tillåten fyra timmar eller mer,
  • rätt att parkera under högst tre timmar på gågata, samt
  • rätt att parkera på parkeringsplatser som genom lokala trafikföreskrifter reserverats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd, under högst 3 timmar.

Innehavare av parkeringstillstånd får inte parkera

  • där det är förbjudet att stanna
  • på gångbana
  • på gångfartsområden utanför markerad plats, övergångsställe, backkrön, i kurva el dyl

Tillståndet gäller ej för arbetsplatsparkering eller boendeparkering.

Parkeringstillstånd ger inte rätt att parkera på en plats som föreskrivits vara avsedd för ett visst ändamål eller fordonsslag.

När ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade används ska tillståndet placeras i fordonets främre del så att det är väl synligt och läsbart utifrån.

Tillståndet gäller endast om den rörelsehindrade själv har ärende ut ur bilen. Om någon annan person uträttar ärendet medan den rörelsehindrade sitter kvar i bilen är det missbruk av tillståndet.

Överträdelse av bestämmelserna kan leda till återkallande av tillståndet.

När det gäller parkeringsavgiften för parkeringsplatser för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade är grundregeln att en parkeringsavgift ska betalas. Inom Uddevalla kommun är innehavare av parkeringstillstånd för rörelsehindrad avgiftsbefriad på kommunens avgiftsbelagda parkeringsplatser.

I centrum av Uddevalla finns ett antal gator, där förbud mot trafik med motordrivet fordon eller fordonstrafik råder. Från nästan samtliga förbud har undantagits fordon med tillstånd (anges på tilläggstavla under förbudsmärket). Fordon med tillstånd innefattar varutransporter, servicefordon, taxi och innehavare av parkeringstillstånd för rörelsehindrad. På Kungsgatans och Norra Drottninggatans gågator gäller tillståndet mellan kl 07-11. Tillståndet medger ej trafik i genomfart.

Hämta och lämna passagerare utan parkeringstillstånd

För personer som inte uppfyller kraven för ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns i trafikförordningen (11 kap. 9 § punkten 7) ett allmänt undantag som innebär att man vid transport av sjuka eller rörelsehindrade får stanna och parkera ett fordon trots förbud att parkera enligt lokala trafikföreskrifter. Detta gäller endast om omständigheterna kräver det och om särskild försiktighet iakttas.

I många fall kommer man då mycket närmare målpunkten och kan stanna för att hjälpa sin passagerare ur bilen innan föraren sedan parkerar fordonet på en vanlig parkeringsplats.

Reglerna om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Reglerna om parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns i 13 kapitlet 8 § trafikförordningen (1998:1276) och i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (TSFS 2009:73), och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Dessa regler grundar sig på Europeiska unionens råds rekommendation av den 4 juni 1998 (98/376/EG) om parkeringstillstånd för personer med funktionshinder.

Så här ansöker du

Kommunerna är den myndighet som prövar ansökan och utfärdar eventuella parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Ansökan om ett särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade prövas av den kommun där sökanden är folkbokförd eller om sökanden inte är folkbokförd i riket, där han eller hon vistas. Kommunerna får inte ta ut någon avgift för att pröva ärendet.

För ansökan, se nedan under Mer information

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor