Olycksfall under APL

Olycksfall under APL (arbetsplatsförlagt lärande), ersättning för personskada

En elev som skadat sig under sin APL (arbetsplatsförlagt lärande) i gymnasieskolan har möjlighet att få ersättning. Dokumenterat avtal ska upprättas mellan Uddevalla kommun och platsen för lärandet. Eleven kan ansöka om ersättning för skada som orsakats under det arbetsplatsförlagda lärandet. Personskadan fastställs enligt lagen om arbetsskadeförsäkring. Eleven ska ansöka om ersättning efter inträffad skada.

Anmälningsförhållandet är detsamma oavsett var eleven genomför sin skolgång. OBS! Tänk på att eleven/personen kan vara innehavare av flera försäkringar. Samtliga anmälningar ska göras av den försäkrade eller vårdnadshavaren.

Olycksfall/skadeanmälan ska anmälas till:

  • Försäkringsbolaget, för närvarande Protector försäkring
   • Kammarkollegiet (skadeanmälan)
    • Försäkringskassan (arbetsskadeanmälan)

    Anmälan vid skada görs via hemsida eller e-post
    Du anmäler själv

    Anmälan av olycksfall görs av föräldrar/vårdnadshavare/elev till försäkringsbolaget. Olycksfall anmäls inte av försäkringsenheten eller barn och utbildning.

    Vid anmälan ange: namn på den skadade, kontakttelefon och e-post. Protector försäkring tar sedan kontakt med dig. Försäkringen gäller utan självrisk.

    Anmäl skada »
    Klicka vidare på person, skadeanmälan

    E-post: skador@protectorforsakring.se

    Försäkringsnummer 1741489-1.1

    Telefon: 08-410 637 00

    Adress: Protector försäkring, Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm 

    Hemsida: protectorforsakring.se

    Anmäl till Kammarkollegiet och Försäkringskassan

    Skadeanmälan till Kammarkollegiet ska lämnas till skolan för underskrift innan den skickas till Kammarkollegiet. Försäkringen gäller endast för skada som inträffar på praktikplatsen.

    Bestämmelserna gäller skador som inträffat efter juni 1988.

    Försäkringsbolaget har ingen skyldighet att lämna ärendet vidare till annat försäkringsbolag. Anmälan upprättas med bistånd från praktik-/utbildningsanordnaren/AF av den skadade.

    Skada- och arbetsskadeanmälan Kammarkollegiet

    Skada- och arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan

    Eleven, vårdnadshavaren eller praktikföretagets ansvarar för att anmäla skadan till Kammarkollegiet och Försäkringskassan.

    Förslag på sidor