Patientförsäkring i kommunal hälso- och sjukvård

Om du råkat ut för en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen (1996:799). Det kan gälla skador som uppstår inom sjukvård, till exempel i särskilda boenden, hemsjukvård, habiliteringsverksamhet och skolhälsovård. Patientförsäkringen gäller ofta även när en utförare utför hälso- och sjukvården på kommunens uppdrag (normalt ej inom elevhälsan).

Patientförsäkringen ersätter fysiska och psykiska skador som orsakats av undersökning, vård och behandling, felaktiga diagnoser, fel eller felaktig hantering av medicinska produkter och sjukvårdsutrustning. Överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling. Ordination av läkemedel i strid med föreskrifter.

Skadeanmälan

Om du råkar ut för en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård och vill kräva ekonomisk ersättning från patientförsäkringen måste du göra en skriftlig skadeanmälan. Kommunens försäkringsbolag kommer därefter att ta ställning om du har rätt till ersättning.
I skadeanmälan är det viktigt att du uppger följande:

  • Vilken skada du drabbats av
  • Orsak till skadan
  • Berörd vårdenheten

Du kan även kontakta försäkringshandläggare eller medicinskt ansvarig sköterska som kan hjälpa dig med att anmäla skadan.

Din skadeanmälan ska skickas till:

Uddevalla kommun
Kommunledningskontoret
Avdelningen juridik och administration/försäkringsenheten
451 81 Uddevalla

Blankett för anmälan Pdf, 105 kB. »

Förslag på sidor