Tjänstereseförsäkring

Tjänsteresa är en resa/uppdrag som utförs på uppdrag av arbetsgivaren, i syfte att utföra uppgifter i relation till anställningen, alla resor i tjänsten omfattas. Resan/uppdraget ska företas utanför den försäkrades ordinarie stationära arbetsplats. Tjänsteresan anses påbörjad då den försäkrade lämnar arbetsplats, bostad eller tillfällig vistelseort och upphör i och med att denne återkommer till någon av dessa platser. Resor till, och från, den försäkrades bostad och ordinarie stationära arbetsplats, är inte att betrakta som tjänsteresa.

Tjänstereseförsäkringen gäller för anställda, förtroendevalda samt personer särskilt utsedda av kommunen att delta under tjänsteresor (alla resor i tjänsten omfattas). Elever och praktikanter omfattas av försäkringen under studieresor och praktik. Försäkringen omfattar utländska besökare.

Kommunen har från 2020-01-01 avtal med If Skadeförsäkring AB, försäkringsnummer SP2637321

 

Försäkringens huvudsakliga omfattning

  • Sjukdom, skada och olycksfall
  • Läkekostnader och tandvård
  • Resegaranti (exempel vid reseavbrott, försening av allmänt färdmedel över fyra timmar, missad avresa)
  • Invaliditets- och dödsfallsersättning vid olycksfall/sjukdom/smitta
  • Egendomsskydd för personlig lösegendom, resehandlingar och kommunens egendom
  • Bagage och bagageförsening
  • Ansvarsskydd
  • Rättsskydd

Om annan sjukdom/skada utan samband med aktuell sjukdom väsentligt har bidragit till sjukdomens uppkomst eller till att tillfrisknandet har fördröjts utbetalas endast ersättning för den del av invaliditeten som måste anses ha orsakats av den aktuella sjukdomen.

Ladda ner ditt försäkringskort

På försäkringskortet finns försäkrings- och kontaktinformation som hjälper dig om du blir sjuk eller råkar ut för en skadehändelse under din tjänsteresa. https://www.if.se/foretag/kundservice/digitala-kort

När och var försäkringen gäller

Resor godkända av arbetsgivaren där arbetsgivaren betalar lön eller motsvarande, men arbetstagaren eller annan bekostar resan omfattas. Försäkringen gäller i hela världen och under högst 365 dagar i en följd. Försäkringen gäller även för 14 dagars semester i samband med tjänsteresa utomlands. Försäkringen gäller i hela världen med undantag för de länder eller områden som UD avråder från att resa till. Kontrollera att resmålet inte finns uppsatt på UD:s reserekommendationer.

www.if.se/travel kan ni få råd och tips inför resan samt vem ni kan kontakta vid skada.

Det åligger den skadedrabbade att dokumentera och anmäla skadan i syfte att fastställa dess orsak och omfattning. Anmälan bör ske omgående.

Akut hjälp

Om du behöver hjälp med att hitta vård eller tillgång till kristerapi. SOS International har öppet dygnet runt för att hjälpa dig.

Telefon: +46 8 121 88 008
E-post:travelcare@if.se

För dig | SOS International

Övriga skador

Anmäl skada via våra digitala formulär eller ring oss direkt för hjälp.
Anmäl skada för tjänsteresa
Telefon: +46 771-815 818

Förslag på sidor