Tjänstereseförsäkring

Tjänstereseförsäkringen gäller för anställda, förtroendevalda samt personer särskilt utsedda av kommunen att delta under tjänsteresor (alla resor i tjänsten omfattas). Elever och praktikanter omfattas av försäkringen under studieresor och praktik (subsidiärt).

Försäkringen gäller för personer som är bosatta i Norden och inskrivna i nordisk allmän försäkringskassa. Försäkringen omfattar ”business visitors” om maximalt 100 besöksdagar per år. Försäkringen gäller för försäkrad upp till 70 år.

Försäkringen gäller för styrelserna i:

 • Uddevalla Utvecklings AB
 • Uddevalla Vatten AB
 • Uddevalla Turisttrafik AB

Försäkringens omfattning

 • Sjukdom, skada och olycksfall
 • Resegaranti (exempel vid reseavbrott, försening av allmänt färdmedel över tre timmar, ersättningsperson, missad avresa)
 • Invaliditets- och dödsfallsersättning vid olycksfall/sjukdom/smitta
 • Egendomsskydd för personlig lösegendom, resehandlingar och kommunens egendom
 • Bagageförsening
 • Ansvarsskydd vid privat- eller sakskada
 • Rättsskydd
 • Personlig säkerhet och krishantering

Försäkringen täcker inte kostnader vid sjukdom/skada som beror på ett medicinskt tillstånd som visat symtom senare än sex månader före det att försäkringen börjat gälla. Resor godkända av arbetsgivaren där arbetsgivaren betalar lön eller motsvarande, men arbetstagaren eller annan bekostar resan omfattas även.

Vad gäller för gruppresor?

Vid gruppresor bestående av fler försäkrade som deltar, ska föranmälan göras till Gouda, om det sammanlagda försäkringsbeloppet för dödsfall överstiger 100 miljoner svenska kronor.

Assistanskort ska med vid resa

På intranätet hämtar och skriver du ut ett assistanskort som ska vara med vid resan. På assistanskortet finns uppgifter om försäkringsbolagets telefonnummer, e-post samt vilka uppgifter som du behöver lämna vid kontakt med försäkringsbolaget. Kortet behöver inte lämnas tillbaka efter återkomsten.

När och var försäkringen gäller

Försäkringen gäller i hela världen och under högst 365 dagar i en följd. Försäkringen gäller även under semester som är i direkt anslutning till tjänsteresa utomlands. Semesterperioden får inte överstiga 30 dagar.  Försäkringen gäller inte i länder/områden där svenska Utrikesdepartementet avråder från inresa.

Kontrollera att resmålet inte finns uppsatt på UD:s reserekommendationer, för länder som UD avråder resor till. UD har även en ”Resklar-app”, där UD ger råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader. Genom checklistan "Min resa" kan du enkelt förbereda varje resa.

Vid behov av omedelbar assistans under resa

Telefon: +45 33 15 60 60
Fax: +45 33 15 60 61
E-post: alarm@gouda-rf.se
Adress: A.C. Meyers Vaenge 9, 2450 Köpenhamn, Denmark

Vid hemkomst om skada/olycka har skett

Skada anmäls till ansvarig överordnande och till kommunens försäkringshandläggare som vidarebefordrar skadeanmälan till försäkringsbolaget.

Arbetsgivaren fyller i skadeanmälan, som finns hos försäkringshandläggaren. Vid egendomsskada ska kvitton i original bifogas skadeanmälan. E-post till skadelidande ska bifogas anmälan.

Anmälan till Gouda Reseförsäkring

Telefon: +46 8 615 28 00
E-post: businesscalaimes@gouda.se
Adress: Box 3031, 103 61 Stockholm, Sweden

Kontakt

Monica Johansson, +46 522‑69 60 51

Handläggare

monica.johansson@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Mer information

Uddevalla kommun har Gouda som försäkringsbolag när det gäller tjänstereseförsäkring. Försäkringsnummer 30302959. Försäkringen gäller utan självrisk, förutom för rättskydd. Elever bör ha egen hemförsäkring.

Ikon dokument/fil

Skadeanmälan

Skadeanmälan Gouda.pdf
Ikon dokument/fil

Försäkringsbrev

Försäkringsbrev - Gouda.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00