Barnahus Fyrbodal

Barnahus Fyrbodals logga


Barnahus Fyrbodal är en verksamhet där åklagare, polis, socialtjänst och hälso- och sjukvård samverkar kring barn som misstänks varit utsatta för brott.

___________________________________________________________________________________________


Barnahuset ska vara barnanpassat och tvärprofessionellt där flera myndigheter samverkar under samma tak med rättsliga-, sociala-, psykologiska och medicinska bedömningar. Barnahus har i uppdrag att samordna samverkan och samsyn mellan myndigheter för att barnets bästa ska vara i fokus i alla frågor som rör barn.
Barnahus Fyrbodals mål är att verka för ett tydligt barnperspektiv, barnets perspektiv samt barnrättsperspektivet i enlighet med FN:s barnkonvention.


Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.

Barnkonventionen artikel 3

Bild på hus med de olika delarna i Barnahus Fyrbodal: polis, socialtjänst, BUP och åklagarmyndighet.


Målgruppen för Barnahus Fyrbodal är barn och ungdomar i åldern 0-18 år som man misstänker har varit utsatta för:

  • fysiskt våld i nära relation
  • sexuella övergrepp
  • hedersrelaterat våld och förtryck
  • sexuell exploatering
  • barnfridsbrott

och barn under 15 år med:

  • gränsöverskridande sexuellt utåtagerande beteende för barn under 15 år


Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp.

Barnkonventionen artikel 19


Barnahus Fyrbodal är uppdelat i tre filialer som finns i Uddevalla, Trollhättan samt Åmål.

>>Filial Uddevalla
Mer information om
filial Uddevalla

>>Filial Trollhättan
Mer information om
filial Trollhättan

>>Filial Åmål
Mer information om filial Åmål

Resurscentrum mot hedersrelaterat
våld och förtryck

Välkommen att höra av er om ni har behov av stöd, konsultation eller har frågor och funderingar kring hedersrelaterat
våld och förtryck

>>Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck Fyrbodal

>>Yrkesverksam
Information och stödmaterial till dig som är yrkesverksam och möter barn inom Barnhusets målgrupp.

>> Oro för barn
Har du oro för att ett barn far illa kan du göra en orosanmälan. Vänd dig till socialkontoret i den kommun som barnet bor.


Barnförhör

Mer information till dig som ska på barnförhör

>> Barnförhör


Barn och ungdom

Mer information till dig som är
barn eller ungdom

>> Barn och ungdom

Text


Förälder

Information och stöd till dig
som är förälder

>> Förälder


Trygghetsperson/medföljare

Mer information till trygghetsperson/medföljare

>> Trygghetsperson/medföljare

Förslag på sidor