Vad är våld?

Våld är varje handling, riktad mot en person, som genom att skada, smärta, skrämma eller kränka, får den personen att göra något mot sin vilja, eller från att avstå att göra något som den vill. På den här sidan hittar du beskrivning av olika typer av våld, som kan vara bra att känna till.

Olika typer av våld

Fysisk våld
Varje form av oönskad fysisk beröring/handling som skadar och orsakar fysisk smärta. Det kan handla om våld i form av slag, sparkar, örfilar, kraftiga knuffar, strypgrepp och användande av tillhyggen och vapen.

Psykiskt våld
Psykiskt våld kan bestå av bland annat hot om fysiskt eller sexuellt våld, kränkande och nedvärderande uttalanden, hot om att ta livet av sig själv, sin partner eller andra personer i ens närhet, kontrollerande beteenden och isolering.

Sexuelllt våld
Sexuellt våld kan till exempel vara oönskad beröring, påtvingad sexuell aktivitet, våldtäkt, sexuella handlingar som känns onaturliga eller som skapar smärta och tvång.

Materiellt våld
Materiellt våld kan innebära att förstöra eller hota om att förstöra gemensamma ägodelar, personliga tillhörigheter, barnens leksaker, att begränsa den andra personens ekonomiska utrymme.

Ekonomiskt våld
Ekonomistkt våld handlar om att inte få tillgång till sin egen ekonomi, att ekonomin kontrolleras av utövaren. Det kan handla om att inte låta den utsatte få tillgång till sin egen lön utan ger honom/henne veckopeng, att teckna abonnemang i den utsattes namn.

Socialt våld
Det kan handla om att isolera den utsatte, som hindras att träffa vänner, familj och att delta i olika sociala aktiviteter.

Digitalt våld
Det kan exempelvis handla om att utövaren skickar hotfulla mejl och sms eller sprider rykten på sociala medier. Våldsutövaren kanske kapar sin partners Facebook- eller Instagramkonto. Den som utövar våld kan laddar ner en app till mobilen och kontrollera var en person befinner sig för att alltid ha koll på sin partner. Digitalt våld är särskilt vanligt bland unga.

Våld mot personer med funktionsnedsättning
En person som har en funktionsnedsättning kan vara beroende av sin partner för att klara av vissa saker i vardagen. Exempelvis om man har svårt att förstå, se, höra eller gå. Om partnern lämnar den funktionsnedsatta partnern ensam, trots vetskapen om behovet av stöd och hjälp.

Hedersrelaterat våld
Hedersrelaterat våld och förtryck kan se ut på många olika sätt, utmärkande är att det är planerat, kollektivt och att hederstänkande har en avgörande roll. Förtrycket handlar till största delen om kontroll av flickors och kvinnors sexualitet. Att man inte får studera vidare eller vem man ska gifta sig med. Våldet kan ta sig i uttryck såväl psykiskt som fysiskt, sexuellt och socialt. I dessa fall kan en hel släkt vara förövare. Ungdomar kan utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck på grund av sin sexuella läggning.

Förslag på sidor