Båtplats avgifter

Avgifter för att hyra fast båtplats

Båtplatsavgifterna varierar beroende av bryggornas skick och utrustning. Alla intäkter från båtplatsavgifterna går tillbaka till verksamheten i form av drift och underhåll.

Båtplatsavgifter

Hamn

Prisbild kronor/säsong

Gustafsberg

mellan 2 800 - 5 000

Skeppsviken

mellan 3 100 - 5 600

Södra kajen

mellan 3 800 - 9 000

Rödön/Lindesnäs

mellan 2 800 - 8 800

Mollön

mellan 2 200 - 3 300

Ljungskile

3300

För specifika båtplatsavgifter kontakta kontaktcenter.

Villkor för att hyra fast båtplats

Allmän information

 • Uthyrning i andrahand eller annat nyttjande av båtplats är ej tillåtet, om inget annat har avtalats mellan parterna.
 • Byte av båtplats sker i samråd med Kontaktcenter, Uddevalla Kommun. Vid byte till större båtplats debiteras hyresgästen mellanskillnaden för hela säsongen mellan befintlig och ny båtplats om inget annat har avtalats mellan parterna.
 • Hyresgästen skall följa allmänna och specifika villkor som är uppsatta i respektive hamn.

Betalning

 • Betalning sker enligt betalningsvillkor. I samband med betalning accepterar hyresgästen gällande hyresvillkor och blir bunden till dessa. Om betalning inte har inkommit senast på förfallodatum blir hyresavtalet per automatik uppsagt.
 • Betalning sker årsvis och avser säsongshyra av angiven båtplats för angiven båt under tidsperioden 15 april till 14 oktober om inget annat har avtalats mellan parterna.

Uppsägning

 • Uppsägningstiden för hyrd båtplats, under pågående säsong är 1 månad.
 • Eventuellt brott mot fakturavillkor, allmänna och specifika villkor eller instruktioner lämnade på platsen, utgör grund för uppsägning av hyresförhållandet. Båtplatsen skall därvid lämnas utan återbetalning av erlagd säsongshyra. Vite vid brott mot angivna avtalsvillkor motsvarar en säsongshyra.

Ordning

 • Hyregästen ansvarar för skador som uppstår i samband med påkörning av brygga.
 • Iakttagna skador på brygga eller andra missförhållanden ska anmälas till Kontaktcenter, Uddevalla kommun.
 • Redskap och utrustning får inte förvaras på bryggor. Inte heller får trappor, förvaringsboxar och andra arrangemang byggas på bryggor utan kommunens medgivande.
 • Båtar skall förtöjas väl och på så vis att de inte inkräktar på utrymmet vid närliggande platser.
 • För att undvika skador på bryggorna är det inte tillåtet att ha båt vid bryggplats efter säsong.

Ansvar

 • Uddevalla kommun ansvarar under säsongen för bryggor, fästen och y-bommar som ägs av kommunen och upplåts till hyresgästen. Förutsättningen för kommunens ansvar är att båtplats inte nyttjas för större båt än vad platsen är avsedd för och vad som uppgivits i hyresavtalet.
 • Skyddet mot sjögång varierar vid de olika bryggplatserna, Uddevalla kommun ansvarar inte för skador till följd av sjögång eller överstänk.
 • Varje hyresgäst ska själv förvissa sig om att båten klarar de förhållanden som råder vid båtplatsen.
 • Uddevalla kommun ansvarar inte för skador vållade av andra båtar och inte heller för brand, stöld eller skadegörelse.
 • Båt som ligger vid bryggplats ska ha en gällande försäkring som omfattar båtansvarsförsäkring.

Vid frågor om villkoren, hör av dig till vårt kontaktcenter.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00