Parkeringstillstånd

Du kan ansöka om olika parkeringstillstånd beroende på vilket behov du har, som nyttkort, parkeringstillstånd för rörelshindrade och tillfälliga tillstånd.

Olika typer av parkeringstillstånd

Du som har ett varaktigt funktionshinder som innebär att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand har möjlighet att få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.

Ett tillstånd får endast utfärdas till dig som rörelsehindrad om du har ett varaktigt funktionshinder som innebär att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand.

Transportstyrelsen anser att bedömningen av om en rörelsehindrad, som inte själv kör motordrivet fordon, regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet bör grundas på sökandens förmåga att ensam invänta föraren vid målpunkten. Bedömningen av väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand bör grundas på samtliga funktionshinders påverkan på förmågan att förflytta sig med eventuella hjälpmedel.

Giltighet, användning och parkeringsavgifter

Ett parkeringstillstånd gäller under en viss tid, dock i längst fem år.

Parkeringstillståndet gäller i hela landet och ger dig

 • rätt att parkera under högst tre timmar där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förjuden parkering eller tillåten under kortare tid än tre timmar, dock inte på vändplatser eller andra markerade zoner eller där parkering eljest är olämplig,
 • rätt att parkera under högst 24 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är tillåten fyra timmar eller mer,
 • rätt att parkera under högst tre timmar på gågata, samt
 • rätt att parkera på parkeringsplatser som genom lokala trafikföreskrifter reserverats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd, under högst 3 timmar.

Innehavare av parkeringstillstånd får inte parkera

 • där det är förbjudet att stanna
 • på gångbana
 • på gångfartsområden utanför markerad plats, övergångsställe, backkrön, i kurva el dyl

Övriga bestämmelser

 • Tillståndet gäller ej för arbetsplatsparkering eller boendeparkering.
 • Parkeringstillstånd ger inte rätt att parkera på en plats som föreskrivits vara avsedd för ett visst ändamål eller fordonsslag.
 • När ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade används ska tillståndet placeras i fordonets främre del så att det är väl synligt och läsbart utifrån.
 • Tillståndet gäller endast om den rörelsehindrade själv har ärende ut ur bilen. Om någon annan person uträttar ärendet medan den rörelsehindrade sitter kvar i bilen är det missbruk av tillståndet.

Överträdelse av bestämmelserna kan leda till återkallande av tillståndet.

Parkeringsavgift

När det gäller parkeringsavgiften för parkeringsplatser för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade är grundregeln att en parkeringsavgift ska betalas. Inom Uddevalla kommun är innehavare av parkeringstillstånd för rörelsehindrad avgiftsbefriad på kommunens avgiftsbelagda parkeringsplatser.

Gator med förbud mot trafik med motordrivet fordon

I centrum av Uddevalla finns ett antal gator, där förbud mot trafik med motordrivet fordon eller fordonstrafik råder. Från nästan samtliga förbud har undantagits fordon med tillstånd (anges på tilläggstavla under förbudsmärket). Fordon med tillstånd innefattar varutransporter, servicefordon, taxi och innehavare av parkeringstillstånd för rörelsehindrad. På Kungsgatans och Norra Drottninggatans gågator gäller tillståndet mellan kl 07-11. Tillståndet medger ej trafik i genomfart.

Hämta och lämna passagerare utan parkeringstillstånd

För personer som inte uppfyller kraven för ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns i trafikförordningen (11 kap. 9 § punkten 7) ett allmänt undantag som innebär att man vid transport av sjuka eller rörelsehindrade får stanna och parkera ett fordon trots förbud att parkera enligt lokala trafikföreskrifter. Detta gäller endast om omständigheterna kräver det och om särskild försiktighet iakttas.

I många fall kommer man då mycket närmare målpunkten och kan stanna för att hjälpa sin passagerare ur bilen innan föraren sedan parkerar fordonet på en vanlig parkeringsplats.

Reglerna om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Reglerna om parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns i 13 kapitlet 8 § trafikförordningen (1998:1276) och i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (TSFS 2009:73), och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Dessa regler grundar sig på Europeiska unionens råds rekommendation av den 4 juni 1998 (98/376/EG) om parkeringstillstånd för personer med funktionshinder.

Så här ansöker du

Kommunerna är den myndighet som prövar ansökan och utfärdar parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Ansökan om ett särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade prövas av den kommun där sökanden är folkbokförd eller om sökanden inte är folkbokförd i riket, där han eller hon vistas. Kommunerna får inte ta ut någon avgift för att pröva ärendet.

För dig som bor och arbetar i Uddevalla finns det möjlighet att hyra en parkeringsplats på några av kommunens utomhusparkeringar.

Läs mer om att hyra en parkeringsplats av kommunen>>

Tillfälliga parkeringstillstånd för lastning och lossning kan du söka till exempel vid in- och utflyttning eller servicearbeten, då du behöver köra eller parkera på en plats där det är kör- eller parkeringsförbud.

Tillfälligt parkeringstillstånd innebär egentligen att du ansöker om dispens (undantag) från de lokala trafikreglerna.

Kommunen är mycket restriktiv med att bevilja dispenser eftersom föreskrifterna från början har ett syfte att säkerställa trafiksäkerhet och tillgänglighet för trafikanter.

För näringsidkare, serviceföretag och för sjuk- och socialvårdande personal samt arbetsledare med särskilda behov att parkera i sitt arbete finns det nyttokort som ger fordonet ett undantag från vissa parkeringsbestämmelser på gatumark och vissa parkeringar på tomtmark.

Generellt gäller att fordonet har en avgörande betydelse för arbetets utförande och att det används i betydande omfattning. Nyttokortet får endast användas då fordonet nyttjas för rörelsens eller verksamhetens räkning och inte för enskild person eller företag som privat parkering. Nyttokortet är inte avsett för fordon som i huvudsak används för förarens förflyttning och transporter av mindre mängd gods.

Nyttokortstillstånden finns i tre kategorier

Kategori 1 - Hantverkare och serviceföretag

Parkeringstillstånd för hantverkare och serviceföretag. Fordonet är fast inrett till arbetsplats för installation eller reparation av fast eller lös egendom.

 • Fordonet ska behövas för transport till eller från arbetsplatsen.
 • Fordonet kan behövas visas upp före klassificering.
 • Tillåten uppställning får ske så lång tid som behövs för arbetets utförande på plats där parkeringsförbud gäller enligt lokal trafikföreskrift samt på vissa avgiftsbelagda parkeringsplatser på kvartersmark utan att erlägga avgift.

Kategori 2 - Sjuk- och socialvårdande personal

Parkeringstillstånd för sjuk och socialvårdande personal.

 • Fordonet används i sjukvård, hemtjänst eller socialvårdande uppgifter
 • Tillåten uppställning får ske under högst 2 timmar på plats där parkeringsförbud gäller enligt lokal trafikföreskrift samt på vissa avgiftsbelagda parkeringsplatser på kvartersmark utan att erlägga avgift.

Kategori 3 - Arbetsledare som besöker arbetsplats

Arbetsledare som besöker olika arbetsplatser och lämnar eller hämtar material, ritningar och liknande.

 • Fordonet är nödvändigt för transport och förvaring av tyngre verktyg eller ekonomisk värdefullt gods.
 • Tillåten uppställnings får ske under högst 2 timmar på plats där parkeringsförbud gäller enligt lokal trafikföreskrift samt på vissa avgiftsbelagda parkeringsplatser på kvartersmark utan att erlägga avgift

Villkor för nyttokorten

 • Vid förändring ska tillståndshavaren meddela detta till Uddevalla kommun, Samhällsbyggnadsförvaltning, trafik och förvaltning.
 • Missbrukas tillståndet kan detta återkallas.
 • Polismans och parkeringsvakters anvisningar ska efterföljas.
 • I övrigt gäller uppsatta vägmärken och trafikregler.

Parkering med nyttokort får inte ske på:

 • parkeringar med kortare tid än 2 timmar,
 • parkeringar avsedda för besök,
 • parkeringar där skyltning om att tillstånd erfordras,
 • stannadeförbud. på ändamålsplats som vänd-, last-, taxi- eller annan specialplats,
 • parkeringsplats som är reserverad för rörelsehindrade,
 • parkeringsplats som finns i anslutning till den egna verksamheten,
 • plats där lokal trafikföreskrift om parkeringsförbud finns i anslutning till den egna verksamheten.

Parkering med nyttokort får inte ske:

 • i reserverat körfält eller på busshållplats,
 • i strid mot Trafikförordningens bestämmelser.

Avgift

Nyttokortet kostar 3000 kr/år.
Ändring av registreringsnummer, 100 kr.

Övrigt

Det går att ansöka för minst en månad och upp till ett år inom samma kalenderår. Ett nyttokort kan omfatta upp till tre olika fordon inom samma kategori. Handläggningstiden är mellan 2-4 veckor.

Ändring av förutsättning för nyttokortet ska anmälas till samhällsbyggnad.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor