Parkeringstillstånd nyttokort

För näringsidkare, serviceföretag och för sjuk- och socialvårdande personal samt arbetsledare med särskilda behov att parkera i sitt arbete finns det nyttokort som ger fordonet ett undantag från vissa parkeringsbestämmelser på gatumark och vissa parkeringar på tomtmark.

Generellt gäller att fordonet har en avgörande betydelse för arbetets utförande och att det används i betydande omfattning. Nyttokortet får endast användas då fordonet nyttjas för rörelsens eller verksamhetens räkning och inte för enskild person eller företag som privat parkering. Nyttokortet är inte avsett för fordon som i huvudsak används för förarens förflyttning och transporter av mindre mängd gods.

Nyttokortstillstånden finns i tre kategorier

Kategori 1 - Hantverkare och serviceföretag

Parkeringstillstånd för hantverkare och serviceföretag. Fordonet är fast inrett till arbetsplats för installation eller reparation av fast eller lös egendom.

 • Fordonet ska behövas för transport till eller från arbetsplatsen.
 • Fordonet kan behövas visas upp före klassificering.
 • Tillåten uppställning får ske så lång tid som behövs för arbetets utförande på plats där parkeringsförbud gäller enligt lokal trafikföreskrift samt på vissa avgiftsbelagda parkeringsplatser på kvartersmark utan att erlägga avgift.

Kategori 2 - Sjuk- och socialvårdande personal

Parkeringstillstånd för sjuk och socialvårdande personal.

 • Fordonet används i sjukvård, hemtjänst eller socialvårdande uppgifter
 • Tillåten uppställning får ske under högst 2 timmar på plats där parkeringsförbud gäller enligt lokal trafikföreskrift samt på vissa avgiftsbelagda parkeringsplatser på kvartersmark utan att erlägga avgift.

Kategori 3 - Arbetsledare som besöker arbetsplats

Arbetsledare som besöker olika arbetsplatser och lämnar eller hämtar material, ritningar och liknande.

 • Fordonet är nödvändigt för transport och förvaring av tyngre verktyg eller ekonomisk värdefullt gods.
 • Tillåten uppställnings får ske under högst 2 timmar på plats där parkeringsförbud gäller enligt lokal trafikföreskrift samt på vissa avgiftsbelagda parkeringsplatser på kvartersmark utan att erlägga avgift

Villkor för nyttokorten

 • Vid förändring ska tillståndshavaren meddela detta till Uddevalla kommun, Samhällsbyggnadsförvaltning, trafik och förvaltning.
 • Missbrukas tillståndet kan detta återkallas.
 • Polismans och parkeringsvakters anvisningar ska efterföljas.
 • I övrigt gäller uppsatta vägmärken och trafikregler.

Parkering med nyttokort får inte ske på:

 • parkeringar med kortare tid än 2 timmar,
 • parkeringar avsedda för besök,
 • parkeringar där skyltning om att tillstånd erfordras,
 • stannadeförbud. på ändamålsplats som vänd-, last-, taxi- eller annan specialplats,
 • parkeringsplats som är reserverad för rörelsehindrade,
 • parkeringsplats som finns i anslutning till den egna verksamheten,
 • plats där lokal trafikföreskrift om parkeringsförbud finns i anslutning till den egna verksamheten.

Parkering med nyttokort får inte ske:

 • i reserverat körfält eller på busshållplats,
 • i strid mot Trafikförordningens bestämmelser.

Avgift

Nyttokortet kostar 3000 kr/år.
Ändring av registreringsnummer, 100 kr.

Övrigt

Det går att ansöka för minst en månad och upp till ett år inom samma kalenderår. Ett nyttokort kan omfatta upp till tre olika fordon inom samma kategori. Handläggningstiden är mellan 2-4 veckor.

Ändring av förutsättning för nyttokortet ska anmälas till samhällsbyggnad.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor