Snöskottning och sandning

Från 1 november till 31 mars finns beredskap för halkbekämpning och snöröjning på allmänna gator dygnet runt. Vid snöfall är det kommunens uppgift att skapa framkomlighet och att förebygga att hinder uppstår i trafiken. Den ordinarie styrkan kompletteras med flera entreprenörer för att vi ska kunna vara på många platser samtidigt. Snöröjningen påbörjas när snödjupet är fem centimeter.

Snöröjningen inleds med huvudgator inklusive gångbanor mot centrum, busshållplatser samt centrala parkeringsplatser och ska vara snöröjda senast åtta timmar efter att röjningen påbörjats. Målsättningen är att morgontrafiken ska kunna löpa efter nattligt snöfall. Övriga gator, gång- och cykelleder ska vara snöröjda senast 16 timmar efter att röjningen påbörjats (särskilt skyltande gångleder undantas).

Förbekämpning och halkbekämpning sker på primära leder med vägsalt, huvudsakligen i form av saltlake, men vid behov även torrsalt. Det innebär sträckor med kollektivtrafik, vissa industrigator och större tillfartsvägar.

På det mindre gatunätet, gång- och cykelvägar och parkeringar används finkornigt isgrus vid halkbekämpning.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00