Snöskottning och sandning

Från 1 november till 31 mars finns beredskap för halkbekämpning och snöröjning på allmänna gator dygnet runt. Vid snöfall är det kommunens uppgift att skapa framkomlighet och att förebygga att hinder uppstår i trafiken. Snöröjningen påbörjas när snödjupet är fem centimeter.

Prioriteringsordning vid plogning

  1. Snöröjningen inleds med huvudgator inklusive gångbanor mot centrum, busshållplatser, centralt cykelnät samt centrala parkeringsplatser.
  2. Därefter tas övriga gator, gång- och cykelleder.

Målsättningen är att det ska vara halkbekämpat efter 8 timmar och vid avslutat snöfall är målsättningen att det ska vara snöröjt efter 24 timmar.

Förbekämpning och halkbekämpning sker på primära leder med vägsalt, huvudsakligen i form av saltlake, men vid behov även torrsalt. Det innebär sträckor med kollektivtrafik, vissa industrigator och större tillfartsvägar.

På det mindre gatunätet, gång- och cykelvägar och parkeringar används finkornigt isgrus vid halkbekämpning. På centralt cykelnät läggs också saltlake, så kallat sopsalt.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00