Lekplatser

I Uddevalla ska vi ha attraktiva och tillgängliga lekplatser som upplevs trygga. Lekplatser har ett stort socialt värde oavsett ålder och bakgrund. De ska ha en attraktiv gestaltning och uppmuntra till kreativ lek och ökad fysisk aktivitet.

Lekplats

Tillgänglighet

Tillgänglighet handlar bland annat om tillgänglighetsanpassade lekredskap och ett underlag som är framkomligt för alla. Men också om att det ska vara lätt att ta sig till lekplatsen på ett trafiksäkert sätt, även med kollektivtrafik, cykel eller liknande. Majoriteten av Uddevallas medborgare ska inte ha längre än 500 meter till närmaste lekplats.

Säkerhet

Alla lekredskap på våra kommunala lekplatser är utformade och placerade enligt rådande säkerhetsföreskrifter. Ofta är lekplatserna dessutom inhägnade med staket för att skärma av mot trafiken. Vi satsar också på att belysa alla lekplatserna. Trots det måste man som förälder vara medveten om att det inte är möjligt att bygga bort alla risker, utan man måste själv vara delaktig och ha uppsikt över barnen.

Tillsyn

Vi besiktigar alla kommunala lekplatser en gång per år och gör veckotillsyn. Vi underhåller lekplatserna kontinuerligt. Lekplatsen ska vara säker, tillgänglig och utformad så att olyckor begränsas oavsett om lekplatsen ligger på en gård eller på en förskola.

Upprustning av lekplatser

Idag finns det 40 kommunala lekplatser runt om i kommunen. Enligt kommunens upprustningsplan antagen år 2016 ska vi ha 45 kommunala lekplatser år 2026. Syftet är att skapa spännande mötesplatser med aktivitet och lek för blandade åldrar och intressen. Det innebär mer lek på färre platser. Vi satsar på kvalitet istället för kvantitet.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor