Tillstånd och regler, allmän plats

Offentlig plats är gator, vägar, parker, torg, cykelvägar, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats.

Uteservering

Uteservering vid Kungsgatan i Uddevalla.

Det behövs polistillstånd för all användning av offentlig plats. Exempel på användning av offentlig plats där polistillstånd krävs är:

Allmän sammankomst är en sammankomst som anordnas för allmänheten eller där allmänheten har tillträde. Exempel på allmänna sammankomster kan vara demonstrationer, teater- och biografföreställningar, konserter, sammankomster för religionsutövning och cirkusföreställningar.

Offentlig tillställning är enligt ordningslagen en tillställning som anordnas för allmänheten eller där allmänheten har tillträde. Exempel på offentliga tillställningar kan vara tävlingar och uppvisningar i idrott och flygning, danstillställningar, tivoli och festtåg, marknader, mässor och stadsfester.

Regler för användande av offentlig plats

För att få använda offentlig plats ska du ansöka om det hos polismyndigheten. Ansökningsblankett finns att hämta på polisstationen eller på Polisens hemsida. Kommunen fungerar som remissinstans åt polismyndigheten och brukar skriva yttrande på din ansökan.

Bestämmelser

I kommunens bestämmelser om nyttjande av allmän plats hittar du information både från kommunen och från polismyndigheten om vilka krav och regler som gäller vid varje specifikt användande av allmän plats.

Bestämmelser om nyttjande av allmän plats Pdf, 419.6 kB.>>

Checklista

Utöver polistillstånd krävs det oftast övriga myndigheters tillstånd, såsom bygglov, serveringstillstånd med mera, för den verksamhet som du vill bedriva på allmän plats. I vår checklista hittar du all nödvändig kontaktinformation.

Checklista för torghandel och evenemang>>

Trafikanordningsplan

Om din verksamhet kommer att beröra gång- eller biltrafik krävs det en godkänd trafikanordningsplan eller så kallad TA-plan.

Läs mer på sidan om gräva, schakta och trafikanordningsplan>>

Avgift

Kommunen tar ut avgift för markupplåtelse. Avgiftens storlek varierar beroende på typ av verksamhet, tidsperiod och ytans storlek. Vi debiterar inte föreningar, församlingar, politiska partier, skolklasser och kommunala verksamheter.

Avgifter för att använda kommunal mark>>

Ordningslag, 1993:1617

En offentlig plats inom detaljplanelagt område får inte utan tillstånd av polismyndigheten användas på ett sätt som inte stämmer överens med det ändamål som platsen har upplåtits för eller som inte är allmänt vedertaget, 3 kap. 1§.

Polismyndigheten skall inhämta yttrande från kommunen innan tillstånd ges för att ta i anspråk en offentlig plats. Om kommunen avstyrker ansökan, får tillstånd inte meddelas, 3 kap. 2§.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor