Byggnadsställningar på allmän plats

Polistillstånd krävs för containrar, arbetsbodar, byggnadsställningar, byggskyltar, mobilkranar och byggupplag. Om trafiken kommer att beröras krävs det en godkänd trafikanordningsplan (TA-plan). TA-plan tillsammans med en skiss över trafikavstängningen ska lämnas in till Uddevalla kommun för godkännande.

Byggnadsställningar

 • Byggnadsställnings yttre hörn ska tydligt märkas ut med godkända reflexer.
 • Det ska vara minst 1,5 meter fri bredd under ställningen och fri höjd på 2,40 meter, alternativt minst 1,5 meter av gångbanan. Om de kraven inte uppfylls ska gångbanan stängas av för gående med hänvisning till en annan väg.
 • Fordonsparkering och varuleverans ska ske enligt gällande regler.
 • Allmänheten får inte utsättas för damm, spill eller dålig lukt som kan orsakas på grund av lastning, forsling eller lossning.
 • Hänsyn ska alltid tas till annan verksamhet på platsen.

Containrar

 • Container ska vara tydligt markerad med ägarens namn, telefonnummer och adress. Det ska finnas godkända reflexer på container.
 • Om container placeras på gångbana ska ägaren se till att det lämnas 1,5 meter kvar av gångbanan för gående. Om det kravet inte uppfylls ska gångtrafiken ledas om. Krav på trafikanordningsplan.
 • Om det är gräsyta som ska tas i anspråk ska container placeras på träunderlag.
 • Om container innehåller brännbart material ska följande avstånd till byggnadsfasad gälla: för plåttäckt container 4,0 meter, för öppen container 6,0 meter. För mer information ska Räddningstjänsten Mitt Bohuslän kontaktas.

Bygglift, skylift och dylikt

 • I regel ska område runt bygglift/skylift spärras av med grindar/kravallstaket försedda med godkända reflexer.
 • Det ska lämnas kvar minst 1,5 meter av gångbanan för att gående ska kunna passera förbi arbetsplatsen utan svårigheter. Om det kravet inte uppfylls ska gångtrafiken hänvisas till andra sida av gatan.
 • Om gångbana eller körbana/en del av körbana behöver stängas av ska trafikanordningsplan lämnas in för godkännande till samhällsbyggnad.

Bodar

 • För planerade arbeten krävs bygglov i de allra flesta fall för arbetsbodar och förvaringsbodar. Handläggningstiden för ett av ett bygglov kan vara upp till tio veckor eller i vissa fall ännu längre.
 • Bygglov kan krävas för containrar och annan förvaring av material.
 • Bodar ska vara försedda med godkända reflexer.
 • Om det är grönyta som bodar kommer att ställas på ska det användas träunderlag.
 • Tillståndshavaren ska vara aktsam i närheten av träd.

Återställande

 • Platsen ska städas och återställas av tillståndsinnehavaren direkt efter tillståndstidens utgång.
 • Skador som uppstår i gaturummet och på grönytor ska återställas på tillståndshavarens bekostnad.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor