Uteservering på allmän plats

Det finns mycket regler att ta hänsyn till om du vill sätta upp en uteservering. Tillstånd ges för ett år i taget.

Ansökan

Handlingar som ska bifogas till ansökan om uteservering är:

 • En planritning med angiven skala, som visar yttermått av uteserveringen och passagemått för gångtrafiken utanför uteserveringen
 • Fasadritning
 • Beskrivning av möbler, parasoller, markiser, staket med mera.
  Uddevalla kommun gör alltid individuella bedömningar vid handläggningen av tillståndsansökningar. Hänsyn tas till befintliga planteringar, parkbänkar, blomkrukor, belysningsstolpar och brunnslock som finns på kommunens mark. Om verksamheten byter ägare ska ett nytt polistillstånd sökas.

Tidsramar

 • 1 april till 31 oktober är sommarsäsong för uteserveringar.
 • 1 november till 31 mars är vintersäsong för uteserveringar.

Reglerna är olika för respektive säsong. Tillstånd ges för ett år i taget. Ansökningar om tillstånd för period längre än ett år beviljas inte.

Utformning

 • Kommunen ställer särskilda krav på utformning av uteserveringar. Uddevalla kommuns ambition är att de ska uppfattas som en del av gaturummet och ligga i direkt anslutning till verksamheten.
 • Uteserveringar ska ha en enhetlig form och får inte sticka ut med stora reklambudskap.
 • Uteserveringar kräver tydliga avgränsningar ur ordnings- och tillgänglighetssynpunkt men de ska inte avskärmas med fasta väggar och tak.

Markiser och parasoller

 • Markiser och parasoller får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter.
 • Markiser/parasoller ska kunna fällas in/ner.
 • Fasta tak är inte tillåtna.
 • Delar av markiser/parasoller får inte hamna utanför uteserveringsytan.
 • Bygglov kan krävas, en bedömning av bygglovshandläggare görs i varje enskilt fall.

Staket och inhängnad

 • För att underlätta framkomlighet ska uteserveringen ha en tydlig inramning på alla sidor, med en öppning på minst 1,2 meter.
 • Staket ska vara stabilt.
 • Staket ska vara väl genomsiktligt.
 • Inhägnad kan även utgöras av blomlådor.
 • Staketets höjd ska vara 0,9–1,1 meter och ha minst en tvärslå uppe och en tvärslå 0,2–0,3 meter från marken, så att personer med synnedsättning kan hitta med vit käpp.
 • Blomlådor får inte hängas på utsidan av staketet.
 • Uteserveringens logotype på eventuellt vindskydd ska vara skrivet med diskret text. Annan reklam är inte tillåten.
 • Pollare ska vara välutformade med mellansittande ramverk eller vindskydd. Pollare ska vara av metall eller sten.
 • Pollare ska inte ta för stor plats. Ur tillgänglighetsperspektiv får pollarens fot får inte sticka ut på utsidan av staketet.
 • Om du vill göra en fast anordning i marken ska du kontakta Uddevalla kommun.
 • Bygglov kan krävas, en bedömning görs av bygglovshandläggare i varje enskilt fall.

Golv och trädäck

 • Uddevalla kommun tillåter uppbyggnad av trädäck, men förespråkar en så låg uppbyggnad som möjligt med hänsyn till tillgängligheten. Kommunen gör en bedömning på plats i varje enskilt fall.
 • Skadedjurssanering är verksamhetsutövarens ansvar i de fall där detta förekommer.
 • Bygglov kan krävas, en bedömning görs av bygglovshandläggare i varje enskilt fall.

Möbler

 • Vita plastmöbler tillåts inte eftersom de kan blända vid ett starkt solljus. Alltför ljusa möbler bör undvikas.
 • Om du ska ställa ut endast bord och stolar på trottoaren får du göra det tidigast kl.10.00. Möblerna ska ställas undan, fastkedjas och medge fri passage.
 • Möblernas utformning ska vara lämpliga för platsen. Kommunen gör en bedömning i varje enskilt fall.

Tillgänglighet

 • Uteserveringen ska kunna nås och användas av alla, inklusive personer med rullstol, rollator eller av personer med nedsatt syn.
 • Entrén till uteserveringen ska vara minst 1,2 meter bred för att rörelsehindrade lätt ska komma in.
 • Avståndet mellan uteserveringsgräns och trottoarens kant ska vara minst 1,5 meter för att alla typer av gående, såsom personer med barnvagnar, rullatorer eller rullstolar ska kunna passera obehindrat. I det fall detta krav inte kan uppfyllas ska gående hänvisas till andra sidan gatan med en av Uddevalla kommun godkänd TA-plan (trafikanordningsplan).
 • Utanför uteserveringens gränser får ingen typ av reklam i form av flaggor, trottoarpratare och dylikt finnas.
 • Marschaller är stämningsfulla men tänk på att de utgör risk för personer med synnedsättning. Anordna ett särskilt skydd på marschaller.
 • I de fall där uteservering beviljas på gågatan ska 1 meter slät yta (bohusgranit inkl. ledstråksyta) lämnas fri då rullstolsburna inte ska behöva färdas på smågatstenen.
 • Avgränsningen av uteserveringen ska vara tydlig, den fungerar då som en ledyta såvida man på andra sidan hittar fram till fortsättningen av ledytan, vilket kan vara ett ledstråk eller en husfasad.
 • I de fall då ramp behövs ska denna inte luta mer än 1:12. Bygglov kan krävas, en bedömning görs av bygglovshandläggare i varje enskilt fall.

Brandsäkerhet och räddningtjänstens krav

 • Gasolhanteringen kan vara tillstånds- eller anmälningspliktig.
 • Det ska vara ett visst avstånd mellan markiser och gasoldrivna terrassvärmare. Följ tillverkarens anvisningar för placering av terrassvärmare. Saknas dessa är vanligtvis 600 mm tillräckligt i höjd- och sidled till brännbart material.
 • Det krävs 4 meter fri bredd för att räddningstjänstens bilar ska komma fram.
 • Om uteserveringen placeras framför någon av lokalens utrymningsvägar ska öppning anordnas i uteplatsens staket. Storlek på öppningen ska minst hålla samma mått som utrymningsdörren. Om öppningen utgörs av grind i staketet ska den vara öppningsbar i utrymningsvägens gångriktning.
 • Uteplatsens möblering får inte inkräkta på vägen fram till öppningen.
 • Vid ytterligare frågor om brandsäkerhet kontakta Räddningstjänsten Mitt Bohuslän.

Städning

 • Uteserveringen ska hållas ren från skräp.
 • Det ska finnas egna sopkorgar som ska tömmas dagligen och även oftare vid behov.
 • Verksamhetsutövaren har skyldighet att ombesörja städning 1 meter utanför serveringsområdet då sopmaskinen inte kommer intill vid gatusopning.

Återställande

 • Ytan ska städas och återställas efter tillståndstidens utgång.
 • Eventuella hål i gångbanan ska återställas.
 • Golv/trädäck ska nedmonteras och bortforslas vid tillståndstidens utgång.
 • Skador som uppstår i gaturummet och på gräsmattor kommer att återställas på sökandens bekostnad.

Övrigt

 • Hänsyn ska alltid tas till annan verksamhet på platsen.
 • Eventuella förankringar i gatan sker i samråd med Uddevalla kommun.
 • Före etablering ska samråd med fastighetsägaren göras.
 • Rökförbudet gäller för uteserveringar, serveringstält och inglasade verandor.
 • Inga förankringar får ske i träd, lyktstolpar eller annat som tillhör kommunen.
 • Om kommunens rör eller ledningar behöver åtgärdas ska åtkomst förberedas omedelbart utan att ersättning utgår.

Regler för uteserveringar under vintertid

 • Markhyra för de uteserveringar som ska stå kvar hela vintern är 1,5 gånger högre än markhyra för de uteserveringar som ska plockas bort dagligen.
 • Verksamhetsutövaren ombesörjer snöröjning och halkbekämpning 1 meter utanför serveringsytan.
 • I övrigt gäller det samma regler för uteserveringar under vintertid som för uteserveringar under sommartid.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor