Valaffischering

För att sätta upp valaffischer på allmän plats krävs polistillstånd. Remissinstansen kan vara antingen kommunen eller privat markägare. Kontaktperson som ansvarar för valaffischering ska anges i ansökan till polismyndigheten och ska vara tillgänglig under hela affischeringsperioden.

Regler för valaffischering

  1. Valaffischer får inte sättas upp utmed motorväg, motortrafikled eller annan väg/gata av motsvarande standard och inte heller på bro över sådan väg/gata
  2. Valaffischer får inte placeras i kurva, korsning/rondell, refug eller i övrigt så att sikten för fordonsförare skyms
  3. Valaffischer får inte sättas upp på kommunens belysningsstolpar, utom det hundratalet stolpar som är särskilt utvalda av gatu-och parkavdelningen där detta medgivits. För mer information kontakta gatu-och parkavdelningen
  4. Valaffischering tillåtes inte på vägmärken eller på trafikanordningar
  5. Valaffischer får inte fästas på kommunens träd och staket
  6. Valaffischer med stor textmängd får inte placeras så att de främst vänder sig till fordonsförare
  7. Valaffischer får sättas upp tidigast fem veckor före valdagen och ska tas ner senast en vecka efter valdagen
  8. Valaffischer får inte vålla nedskräpning i offentlig miljö och i naturen
  9. Inom detaljplanerat område bör inte storleken på valaffisch överstiga tre meter längd och en meter höjd
  10. Inom detaljplanerat område ska valaffisch placeras minst 15 meter från gatukorsning, minst 10 meter från vägmärke eller trafikanordning och minst en meter från gatsten.

Alla olagliga valaffischer utan polistillstånd kommer att tas ner. Tillståndshavaren ska ges möjlighet att ta ner affischer inom några timmar efter tillsägelsen.

Skador på kommunens egendom som uppstår i samband med valaffischering ska ersättas av affischägare.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00