Avgifter för att använda kommunal mark

Om du vill använda kommunal mark för försäljning eller liknande, tar komunen ut en avgift för detta. Avgifterna justeras årligen enligt ändringar i konsumentprisindex (KPI) 

Ideella allmännyttiga föreningar, församlingar, politiska partier, skolklasser och kommunala förvaltningar kan få använda kommunal mark avgiftsfritt. Ta kontakt med kontaktcenter för att få veta mer.

Om det är någon av kommunens avgiftsbelagda parkeringsplatser som ska användas tas parkeringsavgift enligt gällande parkeringstaxa och inte ytterligare avgift för användning av marken.

Avgifter för markupplåtelse 2022

 

Upplåtelsens ändamål

Gågata

Övriga platser

Kungstorget och Ljungskile torg

1. Försäljningar av varor

Kiosker för konfektyr, tobak, pressalster

ingen upplåtelse

10 348 kr/plats/år

ingen upplåtelse

Kiosker för enbart pressalster

ingen upplåtelse

5 552 kr/plats/år

ingen upplåtelse

Kiosker för glass

ingen upplåtelse

1 846 kr/plats/mån

507 kr/kvm/år;

el till glasskiosk 1 061 kr/mån

(endast säsongsplats tillåtes)

Kiosker/stånd för blommor, frukt, bär, grönsaker, godis a) fasta anläggningar (kiosker)

b) tillfälliga anläggningar (försäljningsstånd)

a) ingen upplåtelse

b) ingen upplåtelse

a) 1 480 kr/plats (3x3m/mån

b) 676 kr/plats (3x3m)/mån

a) ingen upplåtelse

b) 1 077 kr/plats (3x3m)/mån

Mobila anläggningar (foodtrucks) för försäljning av mat och dylikt

Pris exclusive el

Upplåtelse endast vid tillfälliga evenemang 2 500 kr/plats/mån

2 500 kr/plats (15 kvm)/mån

Kungstorget upplåts endast vid tillfälliga evenemang 2 500 kr/plats/mån


Ljungskile torg 2 500 kr/plats (15 kvm)/mån

 

Upplåtelsens ändamål

Gågata

Övriga platser

Kungstorget och Ljungskile torg

Mindre mobila anläggningar, för försäljning av korv, kaffe eller dylikt

Pris exclusive el

Upplåtelse endast vid tillfälliga evenemang

676 kr/plats/mån

Kungstorget upplåts endast vid tillfälliga evenemang 1 077 kr/plats/mån


Ljungskile torg 1 077 kr/plats/mån

Lotteriförsäljning från stand

286 kr/plats (3x3m)/dag

369 kr är minsta avgift

143 kr/plats (3x3m)/dag

369 kr är minsta avgift

286 kr/plats (3x3m)/dag

369 kr är minsta avgift

Försäljning av övriga varor från stånd

1 031 kr/plats (3x3m)/dag

686 kr/plats (3x3m)/dag

ingen upplåtelse

Julgranförsäljning

ingen upplåtelse

143 kr/plats/dag

369 kr är minsta avgift

286 kr/plats/dag

369 kr är minsta avgift

2. Uteserveringar

Gångbaneserveringar, restaurangverandor, friluftsserveringar


386 kr/kvm/år (sommarperiod)

386 kr/kvm/år (vinterperiod, verksamhets öppettider)

578 kr/kvm/år (vinterperiod, dygnet runt)

240 kr/kvm/år (sommarperiod)

240 kr/kvm/år (vinterperiod, verksamhets öppettider)


359 kr/kvm/år (vinterperiod, dygnet runt)

386 kr/kvm/år (sommarperiod)

386 kr/kvm/år (vinterperiod, verksamhets öppettider)


578 kr/kvm/år (vinterperiod, dygnet runt)

Serveringstält

1 373 kr/plats/dag

688 kr/plats/dag

1 373 kr/plats/dag

3. Reklamplatser, tidningsställ och affichering

Fasta affischpelare, fasta affischkartor, skyltskåp, montrar och dylikt

720 kr/kvm visningsyta/år

501 kr/kvm visningsyta/år

ingen upplåtelse

Skyltar med rörlig bild

Ingen upplåtelse

17036 kr/plats/år

ingen upplåtelse

 

Upplåtelsens ändamål

Gågata

Övriga platser

Kungstorget och Ljungskile torg

3. Reklamplatser och tidningsställ, forts.

Tidningsställ

720 kr/plats/år

501 kr/plats/år

ingen upplåtelse

Trottoarpratare

922 kr/plats/år

479 kr/plats/år

ingen upplåtelse

Skyltvaror utanför butik

964 kr/plats/år

632 kr/plats/år

ingen upplåtelse

Skylt- och flaggmaster

342 kr/plats/mån

232 kr/plats/mån

ingen upplåtelse

4. Utställnings-/marknadsföringsplatser och dylikt

Utställnings-/marknadsföringstält

Bussuppställning (tillåtes endast på Kungstorget)

1 031 kr/plats/dag

688 kr/plats/dag

1 180 kr/plats/dag, inklusive elanslutning


5. Evenemang


2 214 kr/dag för yta á 1000 kvm OBS! Ingen upplåtelse för cirkus och tivoli


Parkering Kampenhof 11 019 kr/tillfälle (1-3 dag) Museiparken 11 019 kr/tillfälle (1-3 dag) Riversideängen 5 508 kr/tillfälle (1-3 dag)

Övrig yta 1 107 kr/dag för yta á 1000 kvm


5 508 kr/tillfälle(1- 3 dag)

OBS! Ingen upplåtelse för cirkus och tivoli

 

Upplåtelsens ändamål

Gågata

Övriga platser

Kungstorget och Ljungskile torg

6. Byggnadsställningar, upplag, containrar

Byggnadsställningar, bodar, provisoriska byggnader, bostadsmoduler och dylikt


78 kr/kvm/mån

minsta avgift 440 kr/upplåtelse


54 kr/kvm/mån

minsta avgift 440 kr/upplåtelse


78 kr/kvm/mån

minsta avgift 440 kr/upplåtelse

Byggnadsupplag

33 kr/kvm/mån

minsta avgift 440 kr/upplåtelse

16 kr/kvm/mån

minsta avgift 440 kr/upplåtelse

33 kr/kvm/mån

minsta avgift 440 kr/upplåtelse

Skylift

595 kr/plats/vecka

minsta avgift 440 kr/upplåtelse

296 kr/plats/vecka

minsta avgift 440 kr/upplåtelse

595 kr/plats/vecka

minsta avgift 440 kr/upplåtelse

Containrar

296 kr/plats/vecka (<10m3)

592 kr/plats/vecka (>10m3)

minsta avgift 440 kr/upplåtelse

147 kr/plats/vecka (<10m3)

296 kr/plats/vecka (>10m3)

minsta avgift 440 kr/upplåtelse

296 kr/plats/vecka (<10m3)

592 kr/plats/vecka (>10m3)

minsta avgift 440 kr/upplåtelse

Annat nyttjande av allmän plats

12 kr/kvm/mån

minsta avgift är 440 kr/upplåtelse

8 kr/kvm/mån

minsta avgift är 440 kr/upplåtelse

12 kr/kvm/mån

minsta avgift är 440 kr/upplåtelse

7. Torghandel

a) fasta saluplatser 6 dagar/vecka i ett år

ingen upplåtelse

ingen upplåtelse

3 656 kr/år (3x3 meter)

 

Upplåtelsens ändamål

Gågata

Övriga platser

Kungstorget och Ljungskile torg

7. Torghandel, forts.

b) saluplatser vid månadsmarkand, årsplats, 1dag/mån


ingen upplåtelse


ingen upplåtelse

2 124 kr (3x3meter)

4 146 kr (6x3 meter)

6 077 kr (9x 3 meter)

7 961 kr (12x 3 meter)

c) tillfällig saluplats under en dag

ingen upplåtelse

ingen upplåtelse

249 kr (3x3 meter)

496 kr (6x3 meter)

797 kr (9x3 meter)

1 059 kr (12x3 meter)

Elanslutning för torghandelsplatser inklusive elförbrukning61 kr/tillfälle

8. Telemast och teknikbod

Ingen upplåtelse

10 000 kr/telemast/år
5 000 kr/teknikbod/år

Ingen upplåtelse

9. Postlådesamlingar

Ingen upplåtelse

1 000 kr/plats/år

Ingen upplåtelse
Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00