Avgifter för att använda kommunal mark

Om du vill använda kommunal mark för försäljning eller liknande, tar komunen ut en avgift för detta. Avgifterna justeras årligen enligt ändringar i konsumentprisindex (KPI) 

Ideella allmännyttiga föreningar, församlingar, politiska partier, skolklasser och kommunala förvaltningar kan få använda kommunal mark avgiftsfritt. Ta kontakt med kontaktcenter för att få veta mer.

Om det är någon av kommunens avgiftsbelagda parkeringsplatser som ska användas tas parkeringsavgift enligt gällande parkeringstaxa och inte ytterligare avgift för användning av marken.

Avgifter för markupplåtelse 2023


Upplåtelsens ändamål

Gågata

Övriga platser

Kungstorget och Ljungskile torg

1. Försäljningar av varor

Kiosker för konfektyr, tobak, pressalster

ingen upplåtelse

11 473 kr/plats/år

ingen upplåtelse

Kiosker för enbart pressalster

ingen upplåtelse

6 155 kr/plats/år

ingen upplåtelse

Kiosker för glass

ingen upplåtelse

2 047 kr/plats/mån

562 kr/kvm/år;

el till glasskiosk 1 176 kr/mån

(endast säsongsplats tillåtes)

Kiosker/stånd för blommor, frukt, bär, grönsaker, godis a) fasta anläggningar (kiosker)

b) tillfälliga anläggningar (försäljningsstånd)

a) ingen upplåtelse

b) ingen upplåtelse

a) 1 641 kr/plats (3x3m/mån

b) 749 kr/plats (3x3m)/mån

a) ingen upplåtelse

b) 1 194 kr/plats (3x3m)/mån

Mobila anläggningar (foodtrucks) för försäljning av mat och dylikt

Pris exclusive el (1 109 kr/mån - förbrukning)

Upplåtelse endast vid tillfälliga evenemang 2 772 kr/plats/mån

2 772 kr/plats (15 kvm)/mån

Kungstorget upplåts endast vid tillfälliga evenemang 2 772 kr/plats/mån


Ljungskile torg 2 772 kr/plats (15 kvm)/mån


Upplåtelsens ändamål

Gågata

Övriga platser

Kungstorget och Ljungskile torg

Mindre mobila anläggningar, för försäljning av korv, kaffe eller dylikt

Pris exclusive el (1 109 kr/mån - förbrukning)

Upplåtelse endast vid tillfälliga evenemang

749 kr/plats/mån

Kungstorget upplåts endast vid tillfälliga evenemang 1 194 kr/plats/mån


Ljungskile torg 1 194 kr/plats/mån

Lotteriförsäljning från stånd

317 kr/plats (3x3m)/dag

409 kr är minsta avgift

159 kr/plats (3x3m)/dag

409 kr är minsta avgift

317 kr/plats (3x3m)/dag

409 kr är minsta avgift

Försäljning av övriga varor från stånd

1 143 kr/plats (3x3m)/dag

761 kr/plats (3x3m)/dag

ingen upplåtelse

Julgranförsäljning

ingen upplåtelse

159 kr/plats/dag

409 kr är minsta avgift

317 kr/plats/dag

409 kr är minsta avgift

2. Uteserveringar

Gångbaneserveringar, restaurangverandor, friluftsserveringar


428 kr/kvm/år (sommarperiod)

428 kr/kvm/år (vinterperiod, verksamhets öppettider)

641 kr/kvm/år (vinterperiod, dygnet runt)

266 kr/kvm/år (sommarperiod)

266 kr/kvm/år (vinterperiod, verksamhets öppettider)


398 kr/kvm/år (vinterperiod, dygnet runt)

428 kr/kvm/år (sommarperiod)

428 kr/kvm/år (vinterperiod, verksamhets öppettider)


641 kr/kvm/år (vinterperiod, dygnet runt)

Serveringstält

1 522 kr/plats/dag

763 kr/plats/dag

1 522 kr/plats/dag

3. Reklamplatser, tidningsställ och affichering

Fasta affischpelare, fasta affischkartor, skyltskåp, montrar och dylikt

798 kr/kvm visningsyta/år

555 kr/kvm visningsyta/år

ingen upplåtelse

Skyltar med rörlig bild

Ingen upplåtelse

18 887 kr/plats/år

ingen upplåtelse


Upplåtelsens ändamål

Gågata

Övriga platser

Kungstorget och Ljungskile torg

3. Reklamplatser och tidningsställ, forts.

Tidningsställ

798 kr/plats/år

555 kr/plats/år

ingen upplåtelse

Trottoarpratare

1 022 kr/plats/år

531 kr/plats/år

ingen upplåtelse

Skyltvaror utanför butik

1 069 kr/plats/år

701 kr/plats/år

ingen upplåtelse

Skylt- och flaggmaster

379 kr/plats/mån

257 kr/plats/mån

ingen upplåtelse

4. Utställnings-/marknadsföringsplatser och dylikt

Utställnings-/marknadsföringstält

Bussuppställning (tillåtes endast på Kungstorget)

1 143 kr/plats/dag

763 kr/plats/dag

1 308 kr/plats/dag, inklusive elanslutning


5. Evenemang


2 455 kr/dag för yta á 1000 kvm OBS! Ingen upplåtelse för cirkus och tivoli


Parkering Kampenhof 12 216 kr/tillfälle (1-3 dag) Museiparken 12 216 kr/tillfälle (1-3 dag) Riversideängen 6 107 kr/tillfälle (1-3 dag)

Övrig yta 1 227 kr/dag för yta á 1000 kvm


6 107 kr/tillfälle(1- 3 dag)

OBS! Ingen upplåtelse för cirkus och tivoli


Upplåtelsens ändamål

Gågata

Övriga platser

Kungstorget och Ljungskile torg

6. Byggnadsställningar, upplag, containrar

Byggnadsställningar, bodar, provisoriska byggnader, bostadsmoduler och dylikt


86 kr/kvm/mån

minsta avgift 488 kr/upplåtelse


60 kr/kvm/mån

minsta avgift 488 kr/upplåtelse


86 kr/kvm/mån

minsta avgift 488 kr/upplåtelse

Byggnadsupplag

37 kr/kvm/mån

minsta avgift 488 kr/upplåtelse

18 kr/kvm/mån

minsta avgift 488 kr/upplåtelse

37 kr/kvm/mån

minsta avgift 488 kr/upplåtelse

Skylift

660 kr/plats/vecka

minsta avgift 488 kr/upplåtelse

328 kr/plats/vecka

minsta avgift 488 kr/upplåtelse

660 kr/plats/vecka

minsta avgift 488 kr/upplåtelse

Containrar

328 kr/plats/vecka (<10m3)

656 kr/plats/vecka (>10m3)

minsta avgift 488 kr/upplåtelse

163 kr/plats/vecka (<10m3)

328 kr/plats/vecka (>10m3)

minsta avgift 488 kr/upplåtelse

328 kr/plats/vecka (<10m3)

656 kr/plats/vecka (>10m3)

minsta avgift 488 kr/upplåtelse

Annat nyttjande av allmän plats

13 kr/kvm/mån

minsta avgift är 488 kr/upplåtelse

9 kr/kvm/mån

minsta avgift är 488 kr/upplåtelse

13 kr/kvm/mån

minsta avgift är 488 kr/upplåtelse

7. Torghandel

a) fasta saluplatser 6 dagar/vecka i ett år

ingen upplåtelse

ingen upplåtelse

3 991 kr/år (3x3 meter)


Upplåtelsens ändamål

Gågata

Övriga platser

Kungstorget och Ljungskile torg

7. Torghandel, forts.

b) saluplatser vid månadsmarkand, årsplats, 1dag/mån


ingen upplåtelse


ingen upplåtelse

2 335kr (3x3meter)

4 597kr (6x3 meter)

6 737kr (9x 3 meter)

8 826kr (12x 3 meter)

c) tillfällig saluplats under en dag

ingen upplåtelse

ingen upplåtelse

276 kr (3x3 meter)

550 kr (6x3 meter)

884 kr (9x3 meter)

1 174 kr (12x3 meter)

Elanslutning för torghandelsplatser inklusive elförbrukning68 kr/tillfälle

8. Telemast och teknikbod

Ingen upplåtelse

11 087 kr/telemast/år
5 543 kr/teknikbod/år

Ingen upplåtelse

9. Postlådesamlingar

Ingen upplåtelse

1 109 kr/plats/år

Ingen upplåtelse
Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Vanliga frågor och svar

Förslag på sidor