Avgifter för att använda kommunal mark

Om du vill använda kommunal mark för försäljning eller liknande, tar komunen ut en avgift för detta. Avgifterna justeras årligen enligt ändringar i konsumentprisindex (KPI) 

Ideella allmännyttiga föreningar, församlingar, politiska partier, skolklasser och kommunala förvaltningar kan få använda kommunal mark avgiftsfritt. Ta kontakt med kontaktcenter för att få veta mer.

Om det är någon av kommunens avgiftsbelagda parkeringsplatser som ska användas tas parkeringsavgift enligt gällande parkeringstaxa och inte ytterligare avgift för användning av marken.

Avgifter för markupplåtelse 2024


Upplåtelsens ändamål

Gågata

Övriga platser

Kungstorget och Ljungskile torg

1. Försäljningar av varor

Kiosker för konfektyr, tobak, pressalster

ingen upplåtelse

12 619 kr/plats/år

ingen upplåtelse

Kiosker för enbart pressalster

ingen upplåtelse

6 770 kr/plats/år

ingen upplåtelse

Kiosker för glass

ingen upplåtelse

2 252 kr/plats/mån

618 kr/kvm/år;

el till glasskiosk
1 294 kr/mån

(endast säsongsplats tillåtes)

Kiosker/stånd för blommor, frukt, bär, grönsaker, godis a) fasta anläggningar (kiosker)

b) tillfälliga anläggningar (försäljningsstånd)

a) ingen upplåtelse

b) ingen upplåtelse

a) 1 804 kr/plats (3x3m/mån

b) 824 kr/plats (3x3m)/mån

a) ingen upplåtelse

b) 1 313 kr/plats (3x3m)/mån

Mobila anläggningar (foodtrucks) för försäljning av mat och dylikt

Pris exclusive el (1 220 kr/mån - förbrukning)

Upplåtelse endast vid tillfälliga evenemang 3 049 kr/plats/mån

3 049 kr/plats (15 kvm)/mån

Kungstorget upplåts endast vid tillfälliga evenemang 3 049 kr/plats/mån


Ljungskile torg 3 049 kr/plats (15 kvm)/mån


Upplåtelsens ändamål

Gågata

Övriga platser

Kungstorget och Ljungskile torg

Mindre mobila anläggningar, för försäljning av korv, kaffe eller dylikt

Pris exclusive el (1 220 kr/mån - förbrukning)

Upplåtelse endast vid tillfälliga evenemang

824 kr/plats/mån

Kungstorget upplåts endast vid tillfälliga evenemang
1 313 kr/plats/mån


Ljungskile torg
1 313 kr/plats/mån

Lotteriförsäljning från stånd

349 kr/plats (3x3m)/dag

450 kr är minsta avgift

175 kr/plats (3x3m)/dag

450 kr är minsta avgift

349 kr/plats (3x3m)/dag

450 kr är minsta avgift

Försäljning av övriga varor från stånd

1 257 kr/plats (3x3m)/dag

837 kr/plats (3x3m)/dag

ingen upplåtelse

Julgranförsäljning

ingen upplåtelse

175 kr/plats/dag

450 kr är minsta avgift

349 kr/plats/dag

450 kr är minsta avgift

2. Uteserveringar

Gångbaneserveringar, restaurangverandor, friluftsserveringar


471 kr/kvm/år (sommarperiod)

471 kr/kvm/år (vinterperiod, verksamhets öppettider)

705 kr/kvm/år (vinterperiod, dygnet runt)

293 kr/kvm/år (sommarperiod)

293 kr/kvm/år (vinterperiod, verksamhets öppettider)


438 kr/kvm/år (vinterperiod, dygnet runt)

471 kr/kvm/år (sommarperiod)

471 kr/kvm/år (vinterperiod, verksamhets öppettider)


705 kr/kvm/år (vinterperiod, dygnet runt)

Serveringstält

1 674 kr/plats/dag

839 kr/plats/dag

1 674 kr/plats/dag

3. Reklamplatser, tidningsställ och affichering

Fasta affischpelare, fasta affischkartor, skyltskåp, montrar och dylikt

878 kr/kvm visningsyta/år

610 kr/kvm visningsyta/år

ingen upplåtelse

Skyltar med rörlig bild

Ingen upplåtelse

20 774 kr/plats/år

ingen upplåtelse


Upplåtelsens ändamål

Gågata

Övriga platser

Kungstorget och Ljungskile torg

3. Reklamplatser och tidningsställ, forts.

Tidningsställ

878 kr/plats/år

610 kr/plats/år

ingen upplåtelse

Trottoarpratare

1 124 kr/plats/år

584 kr/plats/år

ingen upplåtelse

Skyltvaror utanför butik

1 176 kr/plats/år

771 kr/plats/år

ingen upplåtelse

Skylt- och flaggmaster

417 kr/plats/mån

283 kr/plats/mån

ingen upplåtelse

4. Utställnings-/marknadsföringsplatser och dylikt

Utställnings-/marknadsföringstält

Bussuppställning (tillåtes endast på Kungstorget)

1 257 kr/plats/dag

839 kr/plats/dag

1 439 kr/plats/dag, inklusive elanslutning


5. Evenemang


2 700 kr/dag för yta á 1000 kvm

OBS! Ingen upplåtelse för cirkus och tivoli


Parkering Kampenhof 13 437 kr/tillfälle (1-3 dag)

Museiparken 13 437 kr/tillfälle (1-3 dag)

Riversideängen 6 787 kr/tillfälle (1-3 dag)

Övrig yta 1 350 kr/dag för yta á 1000 kvm


6 787 kr/tillfälle (1- 3 dag)

OBS! Ingen upplåtelse för cirkus och tivoli


Upplåtelsens ändamål

Gågata

Övriga platser

Kungstorget och Ljungskile torg

6. Byggnadsställningar, upplag, containrar

Byggnadsställningar, bodar, provisoriska byggnader, bostadsmoduler och dylikt


95 kr/kvm/mån

minsta avgift 537 kr/upplåtelse


66 kr/kvm/mån

minsta avgift 537 kr/upplåtelse


95 kr/kvm/mån

minsta avgift 537 kr/upplåtelse

Byggnadsupplag

41 kr/kvm/mån

minsta avgift 537 kr/upplåtelse

20 kr/kvm/mån

minsta avgift 537 kr/upplåtelse

41 kr/kvm/mån

minsta avgift 537 kr/upplåtelse

Skylift

726 kr/plats/vecka

minsta avgift 537 kr/upplåtelse

361 kr/plats/vecka

minsta avgift 537 kr/upplåtelse

726 kr/plats/vecka

minsta avgift 537 kr/upplåtelse

Containrar

361 kr/plats/vecka (<10m3)

722 kr/plats/vecka (>10m3)

minsta avgift 537 kr/upplåtelse

179 kr/plats/vecka (<10m3)

361 kr/plats/vecka (>10m3)

minsta avgift 537 kr/upplåtelse

361 kr/plats/vecka (<10m3)

722 kr/plats/vecka (>10m3)

minsta avgift 537 kr/upplåtelse

Annat nyttjande av allmän plats

14 kr/kvm/mån

minsta avgift är 537 kr/upplåtelse

10 kr/kvm/mån

minsta avgift är 537 kr/upplåtelse

14 kr/kvm/mån

minsta avgift är 537 kr/upplåtelse

7. Torghandel

a) fasta saluplatser 6 dagar/vecka i ett år

ingen upplåtelse

ingen upplåtelse

4 390 kr/år (3x3 meter)


Upplåtelsens ändamål

Gågata

Övriga platser

Kungstorget och Ljungskile torg

7. Torghandel, forts.

b) saluplatser vid månadsmarkand, årsplats, 1dag/mån


ingen upplåtelse


ingen upplåtelse

2 590kr (3x3meter)

5 056kr (6x3 meter)

7 410kr (9x 3 meter)

9 708kr (12x 3 meter)

c) tillfällig saluplats under en dag

ingen upplåtelse

ingen upplåtelse

304 kr (3x3 meter)

605 kr (6x3 meter)

972 kr (9x3 meter)

1 291 kr (12x3 meter)

Elanslutning för torghandelsplatser inklusive elförbrukning75 kr/tillfälle

8. Telemast och teknikbod

Ingen upplåtelse

12 195 kr/telemast/år
6 097 kr/teknikbod/år

Ingen upplåtelse

9. Postlådesamlingar

Ingen upplåtelse

1 220 kr/plats/år

Ingen upplåtelse
Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor