Gräva och schakta, tillstånd

Innan grävning

  • Om du vill gräva, schakta eller borra i kommunens mark inom detaljplanelagt område ska du ansöka om grävtillstånd.
  • Vid grävning på eller intill gata behöver du en godkänd trafikanordningsplan, TA-plan.
  • Du ska alltid göra ledningskollen innan du startar grävningsarbete.
  • Vid misstankar om förorenad mark ta upp kontakt med miljötillsynsenheten omgående.
  • Vid upptäckt av fornlämningar eller vid kännedom om dessa ska du kontakta Länsstyrelsen.
  • Tänk på att det krävs polistillstånd för uppställande av arbetsbodar, containrar eller för byggupplag i anslutning till grävningsområde på allmän platsmark.

Ansökan om tillstånd

Ansökan om grävtillstånd görs genom att du fyller i vårt ansökningsforumulär. Ansökan ska skickas in minst två veckor före arbetets start. Om grävningsarbetet ska ske inom ett stort område behöver vi längre tid på oss för att besvara din ansökan, dock max fyra veckor.

Här ansöker du om grävtillstånd

Trafikanordningsplan (TA-plan)

För att få arbeta i vägområdet utmed gator och vägar inom kommunens väghållningsområde krävs det en trafikanordningsplan, TA-plan. Syftet med en trafikanordningsplan är att beskriva vilka anordningar och vägmärken som behövs för att få en säker arbetsplats. Därför är det viktigt att TA- planen är tydlig. Vi rekommenderar dig att läsa SKL-s Arbete på väg innan du ansöker om TA-plan.

Ansökan ska skickas in minst två veckor innan arbetet påbörjas.

Om det finns ett behov av totalavstängning ska en TA-plan redovisa omledning av trafiken. Utmärkningsansvarig med godkänd utbildning för uppdraget ska finnas på arbetsplatsen när aktivt arbete pågår. Vid arbeten där framkomligheten begränsas för kollektivtrafiken ska trafikhuvudmannen meddelas av utföraren/entreprenören.

Här ansöker du om trafikanordningsplan

Grävningsarbete och återställande efter grävning

Schaktning

Schakt i ny asfaltbeläggning, högst fem år gammal, får ske endast i nödfall. Schaktning ska utföras enligt senaste AMA anläggning.

Schaktfri ledningsdragning ska användas där det bedöms lämpligt att utföras. Asfalt ska sågas eller skäras före grävningen. Schaktkanter ska sågas genom alla beläggningslager raka. Formen på schakten ska vara kvadratisk eller rektangulär och den ska följa gatans huvudlinjer.

Tid för öppen schakt ska minimeras så långt som möjligt. Uppgrävd schakt får inte stå öppet längre än det är nödvändigt. Arbetet ska bedrivas kontinuerligt.

Grävningsarbeten i närheten av träd

Om du ska utföra grävningsarbete i närheten av träd ber vi dig om att läsa PM Grävningsarbeten i närheten av träd.

Fiberdragning

Om du ska dra fiber ska du följa kommunens metoder för utförande och återställande av mark. För besvarande av grävansökningar i samband med fiberdragning behöver vi minst fyra veckor.

Återställande

Det är grävtillståndsinnehavaren som ska återställa de uppgrävda schaktytorna. Återställning ska ske enligt gällande regelverk och instruktioner. När ytorna är återställda ska ska färdiganmälan göras.

Ansvar

Ansvar för eventuella skador på vägen, ledningar och övriga anordningar ligger på dig som innehaver grävtillstånd, under hela tillståndsperioden fram tills färdiganmälan är inskickad till kommunen.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00