Gräva för fiber

Kommunen har ett förslag till rutiner för grävning i samband med utbyggnad av fibernätet för att möjliggöra en effektiv utbyggnad.

Metoder för att iordningsställa mark i samband med utbyggnad av fiber.

(Utdrag ur protokoll, SBN 2015/0053, § 271.)

Kommunen har tagit fram förslag till rutin för utförande och återställande av mark i samband med utbyggnad av fibernätet för att i möjligaste mån undanröja hinder och därmed möjliggöra en effektiv utbyggnad. Samordning ska ske så långt möjligt mellan fiberägare för ett rationellt genomförande med minimala ingrepp i gatorna.

Följande rutiner för utförande och återställande av mark i samband med utbyggnad av fiber ska gälla:

 • Gatu- och parkavdelningen anställer person med ansvar för att gemensamt med
  aktörerna tydligöra planering avseende lämplig anläggningsmetod, lokalisering av
  schakt/sågning/fräsning samt information. Om möjligt tidplaneras utbyggnadsområden
  för att samordning ska kunna ske med kommunens planerade asfalteringsarbeten. Gatu- och parkavdelningen säkerställer genom anställningen också att god kontroll sker av genomförda arbeten. Härigenom minskas risk för framtida problem.
 • Fiberägaren får använda anläggningsmetoderna grävning, fräsning och sågning. Val av
  metod ska anpassas till lokala förutsättningar. Fiberägaren ska utförligt beskriva
  metoderna avseende utförande. Metodbeskrivningen ska vara samlad till ett dokument
  med eventuella bilagor som t.ex. produktbeskrivning, säkerhetsdatablad med mera. Arbete
  får ej påbörjas innan gatu- och parkavdelningen har lämnat ett skriftligt godkännande av metod.
 • Fiberägaren får utföra återställning genom valfri asfaltsentreprenör. Fiberägaren
  ansvarar för upphandling. Asfaltsåterställning ska ske enligt med gällande krav i
  Uddevalla kommun avseende kvalitet, material m.m. Kraven är i enlighet med
  kommunens ramavtal med NCC som gäller för 2015. De tekniska kraven i detta
  ramavtal gäller även för perioden 2016 till 2020.
 • Garantibesiktning ska ske efter fem år. Fiberägaren kallar till besiktning. Besiktning
  ska ske under barmarkssäsong och får ske tidigast tre månader före femårsdagen.
  Brister ska åtgärdas snarast och efterkontrolleras.
 • Garantitiden ska vara fem år, inom därpå följande tvåårsperiod delas risken lika
  mellan tekniska kontoret och ansvarig fiberägare. Därefter övergår ansvaret till gatu- och parkavdelningen. År sju görs en förenklad syn och dokumentation inför gatu- och parkavdelningens övertagande.
 • Riskpålägg på återställningskostnaden (asfalt) ska inte tas ut.

Ovanstående avser kommunal mark i hela kommunen.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor