Vägarbeten

Här informerar vi om pågående vägarbeten och framkomlighet på kommunens vägar. Tack för att du visar hänsyn!

Små driftarbeten som bara påverkar enstaka vägar och boende lägger vi inte ut här.
Arbetet/avstängningen som senast har publicerats ligger överst.

Prenumerera på våra vägarbeten

Prenumerera på kommande vägarbeten.

Hantera prenumeration

Aktuella vägarbeten

Begränsad framkomlighet vid ombyggnad i Helenedal

Fem-, två- och ettöringsgränd

Ombyggnad av trappor mellan gatorna sker just nu, framkomligheten på gatan kan vara begränsad då grävmaskiner kommer behöva placeras och förflytta sig där.

Trapporna stängs av succesivt och omledning för gående sker via gångbanan närmast fotbollsplanen i området.

Det blir nya betongtrappor med nya galvade räcken samt asfalterade gångar mellan trappetagen. Vi kommer även sätta kontrastmarkering på första och sista steget i varje etage.

Kontaktperson: Uddevalla kommun, Gatuingenjör Fredrik Bottenmark, 0522-69 63 96.

Korsningen Tureborgsvägen-Timmerbergsvägen stängd

Korsningen Tureborgsvägen-Timmerbergsvägen stängs av för biltrafik och omledning sker via Hagarevägen.

Ombyggnad av VA, gatubelysning samt en ny gång- och cykelbana från Tureborgsbron fram till Dalstigen planeras bli klart till sommaren.

Mer information: Vägarbetet vid Tureborgsvägen - Uddevalla kommun
Kontaktperson: Uddevalla kommun, projektledare Anders Löfström, 0522-69 74 09.

Arendalsvägen i Ljungskile stängd

Arendalsvägen i Ljungskile är stängd tills vidare för genomfart pga. VA arbete.
Ny information kommer när vägen öppnas. VA arbetet kommer att ske vid Arendalsvägen 24 och omledning sker via Vällebergsvägen – Hälle Lider.
Kontaktperson: Västvatten, Jörgen Wester, 0522-638921

Trädgårdsgatan avstängd

Trädgårdsgatan, delen mellan Kilbäcksgatan och Kungsgatan är avstängd för all trafik. Gående kommer att kunna passera arbetsområdet. Arbetet med Trädgårdsgatan planeras pågå till december, samt någon månad under våren 2023.
Kontaktperson: Uddevalla kommun, projektledare Anders Löfström, 0522-69 74 09.

Kålgårdsbergsgatan stängd

Kålgårdsbergsgatan avstängd för ett större VA-arbete som kommer att påbörjas på Kålgårdbergsgatan, mellan Kungsgatan och Norra Hamngatan. Det innebär att det är stopp för all fordonstrafik men att gående leds på en av trottoarerna. Arbetet måste göras omgående på grund av ett större rörbrott. Arbetet kommer göras i etapper och kommer påbörjas i korsningen vid Norra Hamngatan och fortsätta mot Kungsgatan. Vi ber om överseende med de olägenheter arbetet kan medföra.

Kontaktperson: Västvatten, Görgen Johansson, 0522-638800

Tureborgsvägen stängd för renovering

Det pågår renovering av Tureborgsvägen i korsning med Timmerbergsvägen, arbetet planeras bli klart under våren/sommaren 2024.

Tureborgsbron är stängd för all trafik men man kan passera Tureborgsbron såsom fotgängare. Omledning av trafiken sker över Äsperödsbron. Korsningen Timmerbergsvägen/Tureborgsvägen kommer att bli upphöjd och förses med refuger och övergångsställe. Från Tureborgsbron fram till Dalgången på dess södra sida kommer det att byggas en gång och cykelbana. På den norra sidan så kommer nya lyktstolpar att sättas upp. Det kommer även bytas ut hela vatten-, avlopp- och dagvattensystemet i gatan.

Fyra busshållplatslägen som finns utmed Tureborgsvägen kommer att tas bort och ersätts med en timglashållplats, vilket innebär att inga fordon kommer förbi när bussen har stannat för av och påstigning.

Ombyggnad sker i syfte med att få ner farten öka tryggheten för gång- och cykeltrafiken i Äsperöd och Tureborg.

Mer information -->

Kontaktperson: Uddevalla kommun, projektledare Anders Löfström, 0522-69 74 09.


 


Karta på avstängning

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor