Miljökrav under byggtiden

Det ställs miljökrav på entreprenörerna vid vägarbeten i Uddevalla kommun. Bland annat ställs krav på låga utsläpp från maskiner och lastbilar, säker förvaring av kemikalier och sortering av avfall.

Anvisningar för entreprenaden

Entreprenörens etablering

Nödvändiga tillstånd för uppförande av byggnader och dylikt införskaffas av entreprenören. Allt spillvatten ska omhändertas på plats. Inget förorenat avloppsvatten får släppas ut i mark eller recipient. Så snart anslutning kan ske till kommunala ledningar ska detta göras efter erforderlig ansökan och tillstånd. Brukningsavgift kommer att debiteras enligt gällande taxa.

Tvättning, rengöring, tankning och service av fordon ska utföras på iordningställd eller avsedd plats. Uppställning av fordon, arbetsmaskiner, utrustningar med mera ska ske på sådant sätt att risken för utsläpp i jord, mark och vatten minimeras. Alla utsläpp av oljor och andra miljö- och hälsofarliga produkter ska saneras omedelbart samt dokumenteras och redovisas för beställaren.

Drivmedel

Diesel ska vara miljöklass 1. Till bensindrivna handverktyg ska alkylatbensin användas. Drivmedelstankar som ska användas ska vara besiktigade och placeras så att eventuella ofrivilliga utsläpp kan tas om hand utan att skada uppstår på mark eller vatten. Observera behovet av påkörningsskydd.

Hydrauloljor

Hydrauloljor ska uppfylla normen i svensk standard 15 54 34, miljöanpassad.

Kemikalier

Entreprenören ska föra och ajourhålla kemikalielista inklusive varuinformationsblad enligt Kemikalieinspektionens författningssamling för kemikalier som finns i och i anslutning till entreprenaden. Ämnen under Kemikalieinspektionens begränsningsdatabas och Prio-databas, får inte användas i entreprenaden om miljömässigt bättre alternativ kan användas. Lagring av kemiska produkter och farligt avfall ska ske på sådant sätt att den inte medför utsläpp som kan orsaka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Beläggning

Beläggningsföretag ska minst kunna visa att arbetet med miljöcertifiering är påbörjat genom redovisning av företagets tidplan för certifieringen.

Damm

Dammande arbetsmoment ska begränsas med hänsyn till de boende. När dammande arbeten är oundvikliga ska arbetena skärmas av eller dammet bindas. Transportvägar ska hållas rena och dammbindas i de fall de ej är belagda. Erforderliga tillstånd för att använda dammbindningsmedel ska införskaffas av entreprenören. Miljövänliga ämnen ska prioriteras.

Källsortering

Sortering ska ske i minst följande fraktioner:

 • Trä
 • Metall
 • Wellpapp/papper
 • Plast
 • Asfalt
 • Övrigt
 • Hushållsavfall
 • Brännbart
 • Organiskt
 • Övrigt
 • Återvinning enligt producentansvaret

Avfallsguiden »

Miljöfarligt avfall

Lämnas till godkänd entreprenör för vidare transport till avfallsanläggning.

Buller

I enlighet med gällande bestämmelser, allmänna råd om buller från byggarbetsplatser, NFS 2004:15 ska följas. Förslag till program för bullermätning redovisas av entreprenören. Slutgiltigt program fastställs i samråd med beställaren. Entreprenören utför och bekostar bullermätning.

Spill

Inget utsläpp eller spill får ske av ämnen som kan orsaka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Uppsugande material, typ absol, Zugol, placeras på alla arbetsmaskiner som arbetar inom arbetsområdet samt vid farmartankar eller andra upplag där risk för spill föreligger. Alla utsläpp av oljor och andra miljö- och hälsofarliga produkter ska saneras omedelbart samt dokumenteras och redovisas för beställaren.

Miljörond

Protokoll för miljörond tas fram av entreprenören och ska innefatta samtliga punkter i detta dokument. Miljörond genomförs av entreprenören minst en gång per månad. Kallelse skickas till beställaren som kommer att närvara vid cirka två miljöronder. Protokoll förs av entreprenören och sänds till beställaren.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor