Transportdispens

I trafikförordningen finns regler om fordons vikt, bredd och längd. Om ett fordon eller fordonståg, med eller utan last, måste vara bredare, längre eller tyngre än vad grundbestämmelserna medger, är det möjligt att ansöka om undantag (dispens) för just den transporten. I normalfall är ett av kraven för dispens att lasten inte är delbar.

Berör transporten enbart vår kommun ska ansökan skickas till gatupark@uddevalla.se. Normalt är handläggningstiden tre arbetsdagar.

Om transporten berör flera kommuner ska ansökan skickas till Trafikverkets regionkontor i den region där transporten startar.

Bestämmelser om fordons vikt och dimensioner finns i 4 kap trafikförordningen (1998:1276).

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00