Vägsamfälligheter

Vägföreningar och vägsamfälligheter bildades enligt lagen om enskilda vägar som har upphört att gälla. Nu bildas istället gemensamhetsanläggningar som förvaltas av en samfällighetsförening för vägar som är gemensamma för flera fastigheter.

Gemensamhetsanläggning är en anläggning som utgör ett viktigt gemensamt behov för flera fastigheter, till exempel bryggor, vägar, grönområden, vatten eller avloppsanläggningar. En gemensamhetsanläggning bildas genom lantmäteriförrättning, också kallad anläggningsförrättning. Förvaltningen sker ofta genom en samfällighetsförening.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00