Bidrag för upprustning av verksamhetslokaler

Ideella föreningar samt stiftelser och aktiebolag som arbetar utan vinstsyfte kan söka bidrag till upprustning av lokaler som de äger eller har ett långsiktigt nyttjanderättsavtal på genom Boverket. Deras olika bidrag för upprustning av verksamhetslokaler presenteras nedan och mer om bidragen finns att läsa på Boverkets hemsida, exempelvis om hur ansökan går till, vad de ska innehålla, när bidrag betalas ut och vilka krav som ställs på den som söker.

Allmänna samlingslokaler

Med allmänna samlingslokaler menas sådana lokaler som ägs eller disponeras av ideella organisationer, alternativt stiftelser eller aktiebolag utan vinstsyfte, som äger sin lokal eller har ett långsiktigt nyttjanderättsavtal på lokalen. Det finns två olika bidrag för allmänna samlingslokaler; investeringsbidrag och utvecklingsbidrag.

Investeringsbidrag

Investeringsbidrag kan sökas för att höja lokalens standard eller för att förbättra tillgängligheten till den, för personer med en fysisk eller kognitiv funktionsnedsättning. Bidraget söks senast den 31 december och besked om vilka som har prioriterats bland de inkomna ansökningarna lämnas i maj efterföljande år.

Investeringsbidrag kan lämnas på upp till 50 procent av den godkända kostnaden för ett projekt. För att få bidrag krävs också att kommunen medverkar i finansieringen av projektet med minst 30 procent av kostnaden. För tillgänglighetsskapande åtgärder är det möjligt att få bidrag för hela kostnaden.

Utvecklingsbidrag

Utvecklingsbidraget riktar sig till verksamhet och aktiviteter för unga. Möjliga projekt är byggnadsåtgärder för att anpassa en lokal till kultur- och fritidsverksamhet för unga eller för att förbättra tillgängligheten till lokalen för personer med funktionsnedsättning. Ungdomarna måste själva vara delaktiga i planering och genomförande av projektet för att kunna beviljas bidrag. Utvecklingsbidrag på hela den godkända kostnaden för ett projekt är möjliga för Boverket att bevilja.

Kulturlokaler

Boverket ger också bidrag till kulturlokaler som ägs och drivs av någon annan än staten. Exempel på sådana lokaler kan vara museer, teater- och konsertlokaler eller liknande. För att ett projekt ska få bidrag ska det bedömas vara angeläget och aktuellt ur ett lokalt och regionalt kulturpolitiskt perspektiv.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret

kommunledningskontoret@uddevalla.se

Förslag på sidor