Allmänna villkor och förutsättningar

Allmänna villkor

1. Alla lokala allmännyttiga ideella föreningar med huvudsaklig verksamhet och medlemmar boende i Uddevalla kommun kan, med undantag av det som anges i punkt 2 här nedan, beviljas bidrag.

2. Bidrag beviljas inte till

  • stiftelse, ekonomisk och facklig förening
  • skolförening för elever eller föräldrar
  • partipolitisk organisation, med undantag av ungdomsförbund vars moderparti har mandat i Kommunfullmäktige i Uddevalla
  • supporter-, kamratförening eller annan stödförening, som har direkt syfte
    att stödja annan förening
  • kampsportförening, som inte tillhör Svenska Riksidrottsförbundet
  • näringsdrivande ideell förening

3. Föreningen ska vara uppbyggd och fungera enligt allmänt vedertagna demokratiska principer samt öppet ta ställning för demokratin som samhällsystem.

4. Alla kommunmedborgare ska ha rätt att bli medlem i föreningen och delta i verksamheten, såvida det i föreningens stadgar inte finns väsentliga skäl till att hindra dessa rättigheter och som kultur och fridsnämnden kan godta.

5. Hos föreningen ska finnas förteckning eller andra handlingar med uppgifter om varje medlems namn, adress, födelseår, kön, datum för inbetalning av medlemsavgift eller, om sådan uppgift saknas, datum för skriftlig eller elektronisk dokumenterad ansökan om medlemskap.

6. Förening bör för att uppnå sitt syfte och bekosta sin verksamhet, fastställa en väl avvägd nivå på medlemsavgift/verksamhetsår och andra interna avgifter. Medlemsavgift, som ska vara personlig och bekräftad med skriftligt medlemsbevis, lägre än 100 kronor per år (för familjemedlemskap lägst 250 kronor per år) bör förekomma i endast undantagsfall.

7. En absolut förutsättning för att få bidrag beviljat — oavsett form — är, att kultur och fritidsnämnden har godkänt förenings årsredovisning omfattande sin verksamhet och förvaltning under det år som närmast föregår bidragsår. Om årsredovisning inte inlämnas eller inte kan godkännas, avbryts omedelbart all bidragsutbetalning. Detta gäller även sådant bidrag som det tidigare fattats beslut om eller som det träffats avtal om.

8. För det enskilda fallet, där villkor leder till uppenbar orimlighet eller där det finns särskilda skäl, kan kultur och fritidsnämnden efter särskild prövning besluta om undantag. Vidare kan kultur och fritidsnämnden teckna ett eller flerårigt avtal om bidrag om den för egen del finner det angeläget.

Allmänna förutsättningar

1. Förening som mottar bidrag medger samtidigt att kultur och fritidsnämnden får full insyn i förenings verksamhet, ekonomisk och övrig förvaltning under lägst 5 år efter varje utbetalning.

2. Om kommunen har fordran på förening, har kultur- och fritidsnämnden rätt att vid varje tillfälle för utbetalning av bidrag, göra avräkning av denna mot beviljat bidrag eller mot det bidrag som det träffats avtal om.

3. Förening som i ansökan och redovisning lämnar oriktiga uppgifter, kan bli föremål för anmälan till polismyndigheten. Det framkomna medför att föreningen med omedelbar verkan avstängs från all fortsatt bidragsutbetalning tills dess kultur och fritidsnämnden bedömer att det finns skäl till att häva avstängningen. Bidrag återkrävs om det utbetalats på felaktiga grunder.

Förslag på sidor