Aktivitetsbidrag (7-20 år)

Ändamål

Ändamålet med bidraget är, att stimulera till att barn och ungdomar ges likartade och goda förutsättningar att ta aktiv del i förenings arbete, delta i aktivitet av hög kvalitet och utvecklas i gemenskap kring ett intresse.

Villkor

Bidrag kan endast beviljas om förening uppfyller det som anges i Allmänna villkor och förutsättningar.

Bidrag lämnas per deltagare och aktivitet som genomförs av lokal förening. Med bidragberättigad aktivitet menas den som

  • genomförs med lägst 3 deltagare i åldern 7-20 år
  • pågår under minst en timme
  • är beslutad och ekonomiskt planerad av styrelse, sektion, medlemsmöte eller motsvarande.

Bidrag lämnas endast en gång per dag och grupp, oavsett antalet deltagare och aktivitetens längd. Den som deltar i mer än en aktivitet per dag inom samma förening, får bara medräknas vid en av dessa aktiviteter.

Bidrag lämnas inte till entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang som exempelvis danser, bingo och basarer. Detsamma gäller till sammankomst i studiecirkel, som subventioneras med stats- och/eller kommunalt bidrag i annan ordning.

Vid varje aktivitet ska föras närvarokort. Gruppledare eller biträdande gruppledare skall närvara under aktivitet och får inte ur bidragssynpunkt vara ledare för fler grupper under samma timme. Ledaren ska intyga att uppgifterna på närvarokort är riktiga.

Närvarokort ska förvaras under minst 5 år efter ansökningstillfälle.

Bidrag

Aktivitetsbidrag lämnas med följande belopp per deltagare och aktivitet

a)

7-12 år, 5 kronor

13-16 år, 8 kronor

17-20 år, 6 kronor

b)

Flickor i åldrarna 7-20 år 3 kronor utöver belopp ovan

c)

Personer över 20 år med utvecklingsstörning 6 kronor

Aktivitetsbidrag beviljas inte förening, vars uppgifter i ansökan per ansökningstillfälle medför, att det sammanlagda bidragsbeloppet understiger 400 kronor.

Ansökan

Ansökan, som grundas på uppgifter i närvarokort, sker två gånger per år. För ansökan finns särskild blankett.

Bidragsutbetalning

Beviljat bidrag utbetalas senast en månad efter sista ansökningsdag, förutsatt att ansökan innehåller samtliga begärda uppgifter.

Förbehåll

Angivna belopp kan justeras under och mellan bidragsår om det totala antalet

redovisade deltagare per aktivitet överstiger det antal, som är beräknat och som det finns ekonomiskt utrymme för.

Förslag på sidor