Anläggningsbidrag (7-20 år)

Ändamål

Ändamålet med anläggningsbidraget är, att medverka till att förening eller sammanslutning av föreningar skall kunna bedriva egen och utåtriktad verksamhet för barn och ungdomar på och i för sitt ändamål säkra och bra anläggningar och lokaliteter.

Definition

Med anläggning/fastighet menas den som föreningen äger eller för vilken det finns ett hyresavtal eller avtal om annan rättighet.

Villkor

Bidrag kan endast beviljas om förening uppfyller det som anges i Allmänna villkor och förutsättningar.

Förening skall året innan det år som ansökan inlämnas, vara beviljat aktivitetsbidrag.

Kultur och fritidsnämnden utgår vid sin bedömning av ansökan från bland annat
• idé om användning av anläggningen/fastigheten eller grad av ansvarstagande,
• befintlig eller planerad nivå på nyttjande av anläggningen, framför allt av barn och ungdomar,
• befintlig eller planerad typ av verksamhet,
• öppenhet och möjlighet till att medverka till samutnyttjande för allmänheten och med annan förening, skolor och förskolor om användning av anläggningen/fastigheten,
• föreningens medverkan till att i sitt arbete följa tillämpliga delar av det som ingår i Uddevalla kommuns miljöpolicy,
• att anläggning/fastighet är trygg och säker för alla verksamhetsutövare,
• anläggningens/fastighetens tillgänglighet och övrig anpassning för handikappade,

Bidrag lämnas med ledning av en samlad bedömning av kostnader och intäkter förenad med respektive anläggning/fastighet. Bidragsgrundande är kostnader för skötsel, drift och löpande underhåll av fast och lös egendom. Personalkostnad är inte bidragsgrundande.

Förening som planerar att nyuppföra, komplettera eller på annat sätt förändra anläggning/fastighet, för vars kostnader föreningen kommer att ansöka om anläggningsbidrag, rekommenderas att i ett tidigt stadium rådgöra med kultur och fritidsnämnden om förutsättningar att få anläggningsbidrag beviljat.

Efter det att avtalstid om anläggningsbidrag löpt ut, kan kultur och fritidsnämnden avstå från att teckna avtal om en förlängning.

Bidrag

Kultur och fritidsnämnden och förening träffar överenskommelse och tecknar särskilt skriftligt avtal om anläggningsbidrag. Bidragets storlek kan variera mellan föreningar beroende på dess unika förutsättningar.

Ansökan

Ansökan kan inlämnas under hela året. För ändamålet finns särskild blankett.

Utbetalning av beviljat bidrag

I det skriftliga avtalet om anläggningsbidrag skall framgå i vilken ordning beviljat bidrag skall utbetalas. En utgångspunkt skall vara, att beviljat bidrag över 2 basbelopp skall utbetalas 2 gånger per år med lägst 6 månaders mellanrum.

Förbehåll

I händelse av att det ekonomiska utrymmet för anläggningsbidrag i sin helhet är utnyttjat, kan kultur och fritidsnämnden avslå ansökan även om det är uppenbart att förening uppfyller kriterier för ett beviljande.

Förslag på sidor