Bidrag till funktionsrättsföreningar

Med funktionsrättsförening menas en organisation som:
• har till syfte att tillvarata intressen för personer med funktionsnedsättning
• till 50 % har personer med funktionsnedsättning som medlemmar
• har en demokratisk uppbyggnad

Bidragsformer

Bidrag kan utgå till förening med minst 15 medlemmar bosatta i Uddevalla kommun.

Startbidrag

Startbidrag, med 1.500 kronor, ges till nystartade föreningar som uppfyller kraven ovan. Ytterligare bidrag med 1.500 kronor ges efter tidigast sex månader. Föreningen ska vid starten kunna visa upp stadgar och protokoll från konstituerade sammanträden. För att erhålla den andra delen av startbidraget krävs att föreningen efter sex månader kan visa upp fortlöpande verksamhet och att föreningen har minst femton betalande medlemmar.

Grundbidrag

Grundbidraget ska täcka en del av föreningens allmänna kostnader för exempelvis information, material och medlemskontakter. Grundbidraget utgår tidigast nio månader efter det att en förening fått första delen av startbidraget.

Hyresbidrag

Föreningen Funktionsrätt Uddevalla (före detta HSO) beviljas hyresbidrag med 85 % av faktisk hyra.

För övriga föreningar, som av utrymmesskäl inte kan erbjudas lokaler hos Funktionsrätt Uddevalla, lämnas hyresbidrag med:
• 90% av nettokostnaden för hyran, till föreningar med mer än tvåhundra medlemmar bosatta i Uddevalla.
• 80% av nettokostnaden för hyran, till föreningar med färre än tvåhundra medlemmar bosatta i Uddevalla.

Särskilt bidrag kan utgå till föreningen efter särskild prövning i kultur- och fritidsnämnden. För lönebidragsanställd personal utgår bidrag enligt särskilda riktlinjer.

Ansökan

Ansökan sker på särskild blankett.

Till ansökan ska bifogas:
• antagna stadgar
• förteckning över styrelse och revisorer
• uppgift om antal betalande medlemmar bosatta i Uddevalla kommun
• revisionsberättelse avseende föregående verksamhetsår
• resultat- och balansräkning avseende senaste verksamhetsår
• verksamhetsberättelse

Ansökningstid

Nystartade föreningar kan göra ansökan när som helst under året.

För löpande bidragsgivning ska ansökan vara inskickad till Kultur och fritid senast
30 september.

Förslag på sidor