Bidrag till kulturföreningar

Kulturföreningar inom Uddevalla kommun kan ansöka om verksamhetsbidrag.

Enligt de övergripande kulturpolitiska målen skall föreningar med verksamhet till och för barn och ungdom prioriteras. En viktig faktor vid fördelningen är att föreningen skall arbeta med utåtriktad verksamhet. I denna fördelning finns även föreningar som tar ett stort ansvar för bevarandet av vårt kulturarv.

Ansökan

Ansökan sker på särskild blankett.
Till ansökan ska bifogas:
• föreningens stadgar
• förteckning över styrelse och revisorer
• verksamhetsberättelse
• resultat och balansräkning
• revisionsberättelse

Ansökningstid

Nystartade föreningar kan göra ansökan när som helst under året.

För löpande bidragsgivning ska ansökan vara inskickad till Kultur och fritid senast 30 september.