Förbättrings- och utrustningsbidrag (7-20 år)

Ändamål

Ändamålet med förbättrings- och utrustningsbidraget är, att medverka till att förening eller sammanslutning av föreningar ges möjlighet att bedriva och utveckla egen och utåtriktad verksamhet för barn och ungdomar. Vidare syftar bidraget till att tillgodose allmänheten med bra och attraktiva verksamheter genom att stödja förening som planerar att utveckla dessa.

Villkor

Bidrag kan endast beviljas om förening uppfyller det som anges i Allmänna villkor och förutsättningar.

Bidrag kan endast lämnas till förening som under samma år som ansökan inlämnas, beviljats lokal- eller anläggningsbidrag.

Bidrag lämnas i första hand för anskaffning av material, förändringar av anläggningar och lokaler m.m. För sådant som redan anskaffats och/eller åtgärdas lämnas inget bidrag.

Avser ansökan sådant som är beläget på mark för vilket förening har hyres-, arrende- eller tomträttsavtal måste det finnas giltigt avtal med löptid på minst 1 år räknat från dag för beslut om bidrag.

Företräde vid fördelning av tillgänglig ekonomiska medel ges ansökningar som syftar till att
• bedriva, öka eller på annat sätt utveckla verksamheten
• göra om- och tillbyggnad för ökat nyttjande
• öka tryggheten och säkerheten i lokal eller på anläggning
• höja tillgänglighet för handikappade
• göra systematiska miljöförbättringar inkluderande energieffektiviseringar
• höja jämställdhet och mångfald

Förening, som ansöker om förbättrings- och utrustningsbidrag, förväntas ansöka om bidrag från andra bidragsgivare för det som ansökan om förbättrings- och utrustningsbidrag innefattar.

Bidrag

Kultur och fritidsnämnden beslutar med ledning av det som framgår av ansökan om bidrag skall beviljas och med vilket belopp eller om ansökan skall avslås. Beslut fattas löpande under år.

Ansökan

Ansökan kan inlämnas under hela året. Den skall innehålla motiv till det som ansökan avser, kostnadsberäkning, finansieringsplan.

Utbetalning av beviljat bidrag

Beviljat investeringsbidrag utbetalas mot redovisning eller enligt särskild överenskommelse i varje enskilt fall.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Fritidsavdelningen,

Fritidsavdelningen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00