Lokalbidrag (7-20 år)

Ändamål

Ändamålet med lokalbidraget är, att medverka till att förening eller sammanslutning av föreningar skall kunna bedriva egen och utåtriktad verksamhet för barn och ungdomar i för sitt ändamål säkra och bra lokaliteter.

Definition

Med lokal menas sådan som förening för egen räkning har tecknat eget hyresavtal för. Avtalet skall vara så tydligt att det klart framgår vad som är föreningens rättigheter och skyldigheter.

Villkor

Bidrag kan endast beviljas om förening uppfyller det som anges i Allmänna villkor och förutsättningar.

Förening skall året innan det år som ansökan inlämnas, vara beviljat aktivitetsbidrag. Kultur- och fritidsnämnden bedömer varje ansökan för sig och utgår från bland annat

  • föreningens idé om ändamål med lokalen
  • befintlig eller planerad nivå på barns och ungdomars nyttjande av lokalen
  • befintlig och planerad verksamhet
  • öppenhet och möjlighet att samverka med annan förening om verksamheter i lokalen
  • om mångfalden av verksamheter främjas
  • möjlighet att samverka med annan förenings lokal
  • lokalens tillgänglighet och säkerhet.

Förening som planerar att ingå hyresavtal för lokal, för vars kostnader föreningen kommer att ansöka om lokalbidrag, rekommenderas att innan kontrakt tecknas rådgöra med kultur- och fritidsnämnden om avtalets villkor samt förutsättningar för att få lokalbidrag beviljat. Rekommendationen gäller även i det fall förening har för avsikt att byta lokal.

Ett beviljat lokalbidrag innebär att kultur- och fritidsnämnden uttalar sin avsikt att lämna ett flerårigt ekonomiskt stöd för att täcka kostnader förenade med den lokal som

det beviljade bidraget avser. Vid byte av lokal sker en förnyad bedömning. Kultur- och fritidsnämndens avsiktsförklaring är inte bindande.

Kultur och fritidsnämnden kan, beroende på förändringar av de grunder på vilka lokalbidrag tidigare beviljats, anpassa bidragsnivå till förändrade omständigheter.

I det fall där det finns ett hyresförhållande mellan förening och Uddevalla kommun, lämnas lokalbidrag i förhållande till eventuell hyressubvention (indirekt bidrag).

För hyror/taxor, som kultur och fritidsnämnden fastställt, lämnas inte lokalbidrag.

Bidrag

Bidrag kan lämnas med högst 80 % av förenings nettokostnad för lokal, dock

22 000 kronor per bidragsår. Med kostnad menas utgift för hyra och konsumtionsavgifter (el, uppvärmning, vatten och avlopp). I förekommande fall reduceras bidraget efter andelen i verksamheten, som är hänförlig till antalet deltagare per aktiviteter genomförda för barn och ungdomar i åldern 7 – 20 år.

Ansökan

  1. Ansökan som gäller lokal, för vars kostnader förening tidigare inte har ansökt om lokalbidrag för, kan inlämnas under hela året. För ansökan finns särskild blankett.
  2. Ansökan som gäller lokal, för vars kostnader kultur- och fritidsnämnden tidigare beviljat bidrag för, skall inlämnas en gång per år. För ansökan finns särskild blankett.

Bidragsutbetalning

Beviljat bidrag utbetalas senast en månad efter sista ansökningsdag, under förutsättning av att inlämnade uppgifter är fullständiga.

Förbehåll

I händelse av att det ekonomiska utrymmet för lokalbidrag i sin helhet är utnyttjat, kan kultur och fritidsnämnden avslå ansökan även om det är uppenbart att förening uppfyller kriterier för ett beviljande.

Kultur och fritidsnämnden kan justera angivna bidragsnivåer om det sker eventuella förändringar av kultur och fritidsnämndens tillgängliga medel.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Fritidsavdelningen,

Fritidsavdelningen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00