Utvecklingsbidrag (7-20 år)

Ändamål

Bidraget avser att medverka till, att förening i takt med förändringar i vår omvärld och inom sin egen organisation, skall kunna orientera sig fram till och utveckla nya metoder och verksamhetsformer samt nå nya målgrupper.

Villkor

Bidrag kan endast beviljas om förening uppfyller det som anges i Allmänna villkor och förutsättningar.

Utvecklingsbidrag kan sökas för sådant som förening under en period av lägst 3 månader men högst 2 år har för avsikt att genomföra för att förstärka den ordinarie verksamheten eller tillskapa för att sedan ingå i den ordinarie verksamheten.

Förening skall året innan det år som ansökan inlämnas, vara beviljat aktivitetsbidrag.

Kultur- och fritidsnämnden ger företräde för ansökningar om bidrag till projekt som syftar till att

 • motverka uppkomsten av främlingsfientlighet och våld
 • motverka utslagning
 • främja jämställdhet i föreningslivet
 • främja handikappads medverkan i föreningslivet
 • främja inflytande i föreningslivet
 • främja aktiviteter för ur ett folkhälsoperspektiv
 • skapa nya mötesplatser och aktiviteter, som främjar integration
 • främja internationellt utbyte
 • öka spridningen av kunskap om förenings verksamhet
 • främja spridningen av kunskap om kultur- och naturvärden
 • möta alla goda idéer som kan främja barn- och ungdomars utveckling i föreningslivet.

För det som bidrag ansöks om skall inte vara påbörjat innan kultur och fritidsnämnden har prövat om bidrag skall lämnas. Beslut fattas löpande under år.

Bidrag

Kultur och fritidsnämnden beslutar, med ledning av det som framgår av ansökan, om bidrag skall beviljas och med vilket belopp eller om ansökan skall avslås.

Ansökan

Ansökan kan inlämnas under hela året. Av ansökan skall framgå mål, syfte, plan för genomförande, budget och metod för uppföljning och redovisning för det som ansökan avser.

Redovisning

Redovisning, innehållande utvärdering och ekonomisk redovisning, skall inlämnas till kultur och fritidsnämnden snarast möjligt efter genomförande.

Utbetalning av beviljat bidrag

Bidrag utbetalas senast 30 dagar efter det att kultur och fritidsnämnden godkänt redovisning. Del av beviljat bidrag kan förskotteras om det är nödvändigt med hänsyn till projekts omfattning och art.

Förslag på sidor