Skansplan

Varje järnvägsstation med självaktning brukar ståta med en järnvägspark. Det tog sin tid att få en sådan till stånd i Uddevalla. När järnvägsstationen invigdes 1903 låg den utanför staden, men kom med tiden att inkorporeras i bebyggelsen.

1946 invigdes parken på Skansplan, som anlagts av stadsträdgårdsmästare Axel Hansen. Han inramade den rektangulära parkytan med oxelträd och olika blommande buskar på tre sidor, för att låta det fjärde, mot stationen, vara öppen och välkomnande. Endast en bred blomsterplantering bildade här gräns. Närmast stationen placerade Hansen en fontän i granit med ram av skiffer. Fontänen skuggades av en fontänpil. Han underströk den rektangulära formen med en öppen gräsyta, längs långsidorna försedd med parksoffor och planteringar och avslutade i den övre kortändan med en halvcirkelformad blomsterparterre i nätmönster.

1962 gjordes detta om till ett mycket rätvinkligt rosarium med 28 olika rossorter innanför en list av viola cornuta, allt omgärdat av liqusterhäck, vilket tillsammans understryker formen. Idag är rosariet kantat av låg buxbom och antalet rosensorter är reducerat.

En såväl tankens som stilhistoriens renhet vilar behagligt över Skansplan. Parkanläggningen präglas också av stor respekt för material och dess hantering. Skifferns svärta återkommer i diabasgruset på gångstigarna, fontänens granit återkommer i den övre delens låga trappor.

Kontakt

Kundtjänst Samhällsbyggnad, +46 522‑69 64 00

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00