Bygge av ny simhall

Det ska byggas en ny simhall vid Rimnersvallen i Uddevalla. En anläggning för motion, undervisning, träning och tävling som planeras innehålla:

 • En 50-meters bassäng med 10 banor
 • Bassäng för simundervisning
 • SM-standard för 25-meters tävlingar gällande krav på publikkapacitet
 • Barnbassäng
 • Hoppbassäng 1m, 3m och 5m integrerad i 50 meters bassängen

Tidigare framtaget lokalprogram anpassas utifrån att vattenrutschbana, rekreationsbad samt friskvård/gym utgår.

Investeringsvolym: Investeringens maxbelopp på 464 miljoner kronor.

Status: Projekteringen pågår. Dialog förs med föreningarna om olika förslag på ersättningsytor för fotbollen under byggnationerna. Målsättningen är att fotbollsplanerna senare ska förläggas inom Rimnersområdet igen. Ny placering av dessa fotbollsplaner ingår som en del av den pågående förstudien av utveckling inom området.

Entreprenör: Peab Sverige AB har tilldelats uppdraget att utföra en totalentreprenad för bygget. 

Byggstart: Byggnationen beräknas starta hösten 2021.

Klart: Målet är att ta anläggningen i drift sommaren 2024.

Skisser ny simhall

Skisser av ny simhall på Rimnersområdet, från väst. Arkitekt: We Group.

Skiss ny simhall från entrén.

Skiss från entrén.

Skiss ny simhall från öst

Skiss från öst.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-13:

 • Att med ändring av kommunfullmäktiges beslut 2016-04-13 § 76, besluta att placering för ny simhall ska vara Rimnersområdet, att inriktningen för simhallen ska vara motion, träning och tävling med SM-standard innehållande en bassäng om 50 meter med 8-10 banor, uppvärmningsbassäng som även är lämplig för simundervisning, barnbassäng och hoppbassäng
 • Att nuvarande ekonomiska ram för investeringen ska även fortsatt ska gälla.
 • Att entreprenadformen för projektet ska vara totalentreprenad genom samverkansformen partnering.
 • Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att beställa projektet.
 • Att delegera åt kommunstyrelsen att fatta beslut om entreprenadavtal vid partneringprocessens övergång till fas detaljprojektering och produktion, såvida kalkylen inte visar på kostnader överstigande investeringsbudgeten med 10 procent.
 • Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillskapa en organisation för projektets styrning i enlighet med kommunledningskontorets förslag.
 • Att investeringsobjektet Tillfälligt bad 30 mkr ska utgå ur investeringsbudgeten
 • Att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att säkerställa funktionen för nuvarande Walkesborgsbadet till dess att ny simhall är i drift.
 • Att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att med ett helhetsperspektiv på Rimnersområdet starta ett arbete för att hantera markfrågor i samband med planering av den nya simhallen och vid behov begära planbesked för inledande av planarbete

Prenumerera på uppdatering av projektet

Hantera prenumeration

Kontakt

Gemensam Simhallen, +46 522‑51 10 43

Göteborgsvägen 6

451 42 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00