Konsultuppdrag för konstnärer och andra konstsakkunniga

Är du intresserad av att handlägga konstnärliga gestaltningar?

Vid konstnärliga gestaltningar till en högre kostnad än 400 tkr utser kommunen normalt en konstkonsult. Konsultens roll innebär ofta kontakter med beställare, konstnärer, arkitekter, byggherrar, brukare, entreprenörer, trafikplanerare, m fl. Våra önskemål på en konstkonsult kan också uttryckas som vårt behov av:

 • Konstsakkunnighet, utbildad och/eller med praktisk erfarenhet, helst bägge, t.ex. utbildad och yrkesverksam konstnär eller konstvetare.
 • Erfarenhet av samarbete med konstnärer, byggentreprenörer och annan teknisk personal.
 • Stort kontaktnät och god omvärldsuppfattning inom konstvärlden.
 • Erfarenheter från aktuell konstform och material som egen konstnär och/eller upphandlare.
 • God kommunikativ förmåga.
 • Kunskap om LOU, om möjligt dokumenterad. Gärna referenser från genomförda upphandlingsprojekt.
 • Kunskap och erfarenhet av kommunal administration och beslutsprocesser.

Hur väljer vi konst?

Uddevalla kommuns Gestaltningsråd utser platser som behöver konst, samt fördelar tillgängliga medel till respektive projekt. Detta baseras på aktuella planerade investeringsprojekt i kommunen, men kan även gälla befintliga miljöer. Gestaltningsrådet är en funktion som ersätter traditionell stadsarkitekt. Avsikten är att nå en bredare kompetens genom fler tjänstepersoner från flera förvaltningar.

Nästa steg är att Kultur och fritidsförvaltningen tar fram ett konstprogram som antas genom beslut i Kultur och fritidsnämnden. Till detta anlitas ofta också en konstkonsult som sedan helst följer projektet hela vägen till slutbesiktning.

Under direktupphandlingsgränsen

Gränsen för direktupphandling av konst är enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) ca 587.000 kronor. Under den nivån kan kommunen själv bestämma hur många skissuppdrag som ska begäras in.

För gestaltningsuppdrag som har en totalkostnad överstigande 300.000 kronor tillämpar Uddevalla kommun ordningen att minst tre skissuppdrag ska begäras in.

För gestaltningsuppdrag med en kostnad som understiger 300.000 kronor kan Kultur och fritidsförvaltningen välja ut en, eller flera, bland de konstnärer som inlämnat intresseanmälan och ge dem skissuppdrag i projektet.

Efter att skisser inlämnats tar en särskild urvalsgrupp beslut om vilken skiss som bäst uppfyller våra önskningar. Denna urvalsgrupp består av lämpliga personer för det specifika projektet, här ingår gärna både brukare och tekniker, men alltid minst en majoritet för de med sakkunskap om konst.

När vi väljer vem som ska ges skissuppdrag görs det oftast ur ett hållbarhets och långsiktigt perspektiv. Hänsyn tas till platsens angelägenhet, tillgänglighet och brukarperspektiv. En viktig demokratisk aspekt är ofta att konsten bör hamna nära medborgarna i vardagsmiljön.

Över direktupphandlingsgränsen

 1. Konstkonsult upphandlas bland inlämnade intresseanmälningar för konstkonsult i Uddevalla kommun
 2. Kultur och fritidsnämnd beslutar att anta ett Konstprogram
 3. Projektet utannonseras enligt lagen om offentlig upphandling
 4. Kommunantikvarie och konstkonsult föreslår minst tre konstnärer bland de konstnärer som inlämnat intresseanmälan. Dessa tilldelas parallella arvoderade skissuppdrag
 5. Beslut om konstnär tas av en projektspecifik grupp där gärna representanter för personal och tänkta brukare ingår, liksom eventuellt kommunens byggprojektledare

Bedömning av inkomna skisser

Vid bedömning av inkomna skisser tas följande aspekter i beaktan

 • Estetiska, konstnärliga, förväntad verkshöjd,
 • Genussammanhang
 • Samverkan med miljö och arkitektur
 • Symbolvärde för verksamheten/sätt att förstärka verksamhetens identitet
 • Materialval och tekniska lösningar
 • Brukarperspektiv
 • Konstverkets hållbarhet och sammanhang det ska placeras i
 • Drift och underhållsaspekter
 • Genomförande

Kontakt

Funktionsbrevlåda Kultur- och fritid

kulturfritid@uddevalla.se

Förslag på sidor