Uppdrag för konstnärer

Är du konstnär och intresserad av att arbeta med konstnärlig gestaltning? Läs mer här om möjligheterna och skicka in en intresseanmälan.

Intresseanmälan

För gestaltning av offentlig konst tillämpar Uddevalla kommun en version av den så kallade
1 %-regeln. Finansieringen är baserad på en uppskattning av kommande investeringar. Medlen till konst kan användas i utvalda byggprojekt och infrastruktursatsningar, men också till konst i befintliga offentliga miljöer.

Vi vill att du som ger oss din intresseanmälan ska vara kunnig och kreativ. Vi vänder oss till er som är utbildade och eller har god erfarenhet av att arbeta med konst, särskilt i offentliga miljöer.

Vi söker alltså yrkesverksam konstnär med konstnärlig högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet och tar gärna emot även yngre sökande.

Den intresseanmälan du skickar in lagrar vi i tre år. Därefter måste du skicka in en ny.

Vid tilldelat uppdrag ska du vara godkänd för F-skatt. Vi vill att du lämnar referenser på tidigare arbeten, men inga skisser till något specifikt kommande uppdrag i vår kommun.

Vill du som konstnär delta i den konstnärliga gestaltningen av våra offentliga miljöer? Klicka då på länken här.

Hur väljer vi konst?

Uddevalla kommuns Gestaltningsråd utser platser som behöver konst, samt fördelar tillgängliga medel till respektive projekt. Detta baseras på aktuella planerade investeringsprojekt i kommunen, men kan även gälla befintliga miljöer. Gestaltningsrådet är en funktion som ersätter traditionell stadsarkitekt. Avsikten är att nå en bredare kompetens genom fler tjänstepersoner från flera förvaltningar.

Nästa steg är att Kultur och fritidsförvaltningen tar fram ett konstprogram som antas genom beslut i Kultur och fritidsnämnden. Till detta anlitas ofta också en konstkonsult som sedan helst följer projektet hela vägen till slutbesiktning.

Under direktupphandlingsgränsen

Gränsen för direktupphandling av konst är enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) ca 587.000 kronor. Under den nivån kan kommunen själv bestämma hur många skissuppdrag som ska begäras in.

För gestaltningsuppdrag som har en totalkostnad överstigande 300.000 kronor tillämpar Uddevalla kommun ordningen att minst tre skissuppdrag ska begäras in.

För gestaltningsuppdrag med en kostnad som understiger 300.000 kronor kan Kultur och fritidsförvaltningen välja ut en, eller flera, bland de konstnärer som inlämnat intresseanmälan och ge dem skissuppdrag i projektet.

Efter att skisser inlämnats tar en särskild urvalsgrupp beslut om vilken skiss som bäst uppfyller våra önskningar. Denna urvalsgrupp består av lämpliga personer för det specifika projektet, här ingår gärna både brukare och tekniker, men alltid minst en majoritet för de med sakkunskap om konst.

När vi väljer vem som ska ges skissuppdrag görs det oftast ur ett hållbarhets och långsiktigt perspektiv. Hänsyn tas till platsens angelägenhet, tillgänglighet och brukarperspektiv. En viktig demokratisk aspekt är ofta att konsten bör hamna nära medborgarna i vardagsmiljön.

Över direktupphandlingsgränsen

 1. Konstkonsult upphandlas bland inlämnade intresseanmälningar för konstkonsult i Uddevalla kommun
 2. Kultur och fritidsnämnd beslutar att anta ett Konstprogram
 3. Projektet utannonseras enligt lagen om offentlig upphandling
 4. Kommunantikvarie och konstkonsult föreslår minst tre konstnärer bland de konstnärer som inlämnat intresseanmälan. Dessa tilldelas parallella arvoderade skissuppdrag
 5. Beslut om konstnär tas av en projektspecifik grupp där gärna representanter för personal och tänkta brukare ingår, liksom eventuellt kommunens byggprojektledare

Bedömning av inkomna skisser

Vid bedömning av inkomna skisser tas följande aspekter i beaktan

 • Estetiska, konstnärliga, förväntad verkshöjd,
 • Genussammanhang
 • Samverkan med miljö och arkitektur
 • Symbolvärde för verksamheten/sätt att förstärka verksamhetens identitet
 • Materialval och tekniska lösningar
 • Brukarperspektiv
 • Konstverkets hållbarhet och sammanhang det ska placeras i
 • Drift och underhållsaspekter
 • Genomförande

Kontakt

Funktionsbrevlåda Kultur- och fritid

kulturfritid@uddevalla.se

Förslag på sidor