Om Källdal anpassad grundskola och fritids

Skolan har 8 klasser i årskurs 1-6 samt fritidshem.

Skolbyggnaden är planerad och utformad så att klasserna har egna hemvister med grupprum på skolan, för att skapa den lilla skolan i den stora. Hela skolan är skofri för en ren och lugn inomhusmiljö.

Skolan inrymmer också ett antal specialsalar, till exempel NO-sal, hemkunskapssal och bildsal, utöver de mer traditionella slöjd- och musiksalarna. Utrymmena ger oss goda möjligheter att tillsammans med eleverna skapa goda förutsättningar för lärande.

Skolbyggnaden har även fullskalig idrottshall, danssal, bibliotek, kafé och fritidsgård.

Skolgården är indelad efter olika teman: aktiva gården, skogen, djungeln och innergården. En del av skolgården är prioriterad för eleverna i den anpassade grundskolan. Grönytorna intill skolan är delvis öppna, för att ge en trygg miljö dygnet runt.

Det finns också en av- och påstigningsplats för de barn som åker skolskjuts till skolan. Platsen är gemensam med vår grannskola Norgårdenskolan.

Förslag på sidor