Källdals plan mot diskriminering och kränkande behandling

Enligt diskrimineringslagen har varje skola skyldighet att ta fram aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier, och enligt skollagen ska varje skola varje år upprätta en plan mot kränkande behandling. Detta är en förenklad version av den plan som finns på Källdal anpassad grundskola. Önskar du ta del av den fullständiga planen vänligen kontakta rektor.

Ögonen på två pojkar

Alla skolor ska ha en plan för arbetet mot:
- kränkningar
- trakasserier
- sexuella trakasserier
- diskriminering

Vilka är skolans skyldigheter?

Alla elever har rätt till en trygg skolgång fri från kränkningar, trakasserier, sexuella trakasserier och diskriminering.

Om en elev upplever sig utsatt för något av ovanstående är det viktigt att personal på skolan får veta det. Skolan är skyldig att utreda vad som hänt och sätta in åtgärder. Målet med åtgärderna är att kränkningarna upphör och att eleven upplever sig trygg igen.

Den skolpersonal som på något vis får till sig information om kränkningen är den som i huvudsak också ansvarar för utredningen.

Utredningen och åtgärderna dokumenteras och sparas sedan i journalsystemet ProReNata.

Skolans förebyggande och främjande arbete

Skolan är skyldig att arbeta både förebyggande och främjande för att öka tryggheten för eleverna.

Med förebyggande arbete menas ett arbete för att minimera risker för kränkningar, diskriminering och trakasserier och utgår från identifierade riskfaktorer.

Med främjande arbete menas ett arbete för att stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling, lika rättigheter och möjligheter. Arbetet behöver inte utgå från identifierade problem.

Både förebyggande och främjande arbete sker i form av aktiva åtgärder.

Elevernas delaktighet i skapandet av planen

Eleverna är skolans medelpunkt och deras tankar är den viktigaste utgångspunkten i skapandet av planen mot kränkandebehandling och diskriminering.

För att få fram elevernas åsikter och identifiera problem genomför skolan en gång per termin en trygghetsvandring och en anonym trygghetsenkät. Två gånger per läsår genomför även personalen observationer utifrån utvalda frågeställningar som sedan besvaras i en anonym enkät.

Skolan skapar därefter mål för läsåret utifrån vad som framkommit i de olika kartläggningarna samt utifrån de behov personal på andra vis uppmärksammat.

Två glada människor

Skolans främjande, förebyggande och åtgärdande mål för läsåret 2022-2023:

  • Öka personalens kunskap om kränkande behandling, trakasserier, diskriminering och sexuella trakasserier.
  • Skapa forum för samverkan mellan anpassad grundskola och grundskolan.
  • Skapa en utökad Trygghetsgrupp för den anpassade grundskolan.
  • Utveckla skolans arbete med den nya läroplanen om sexualitet, samtycke och relationer som kom i juli 2022.
  • Skapa en tryggare inomhusmiljö för eleverna i kapprum, vid tvättstället och korridoren till matsalen samt där eleverna sitter och äter.
  • Skapa tryggare utomhusmiljö för eleverna vid den aktiva gården.
  • Utveckla arbetet inomhus på fritidstid.
  • Arbeta med språkbruk. Medvetandegöra eleverna om ordens betydelse.

Förslag på sidor