Barn- och elevhälsoplan

En trygg och hälsofrämjande miljö för alla elever

Förskolan, grundskolan och grundsärskolan i Uddevalla kommun har som mål att skapa en trygg och hälsofrämjande miljö för alla barn och elever att växa och utvecklas i. Barn- och elevhälsoarbetet är en del av detta, där målet är att bidra till att alla barn har en god hälsa, att de upplever en känsla av meningsfullhet och begriplighet, såväl i förskola som i skola. Tillsammans ska all personal främja kommunens värdegrund och dess ledord, ”öppenhet, respekt och professionalitet”, ska råda i verksamheten.

Barn- och elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar barn och elevernas lärande, utveckling och hälsa. I skollagen (2010:800, 2 kap 25 §), är det reglerat att det för “eleverna i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan ska finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, sociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara hälsofrämjande och förebyggande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas”. I Uddevalla kommun har vi valt att även barn inom förskoleverksamheten ska få omfattas av denna resurs.

Varför en barn- och elevhälsoplan?

Det övergripande syftet med barn- och elevhälsoplanen är, att utifrån ett salutogent perspektiv, främja varje enskilt barns och elevs lärande och utveckling. Den ska även bidra till att säkerställa alla barns och elevers rätt till en likvärdig utbildning. Barn- och elevhälsoarbetet ska genomsyra verksamheten på alla nivåer, och det är därför av särskild vikt att ha fokus på barns och elevers arbetsmiljö och delaktighet samt förskolans och skolans värdegrund.

Barn- och elevhälsoplanen syftar till att:

 • säkerställa likvärdigheten mellan kommunens förskolor och skolor
 • utgöra ett dokument som anger en inriktning där samverkan utgör en av elevhälsans grundpelare.
 • fungera som ett stöd för rektorer, barn- och elevhälsoteam och övrig personal i elevhälsoarbetet.
 • tydliggöra för vårdnadshavare vad som är barn- och elevhälsans uppdrag.


Bred kompetens i barn- och elevhälsan

I Uddevalla kommun finns en central barn- och elevhälsa med tillgång till skolsköterska, psykolog, kurator, specialpedagog och logoped. För de medicinska insatserna inom förvaltningen finns även tillgång till skolläkare. En skolsköterska har det medicinska ledningsansvaret.

Förskola, grundskola och grundsärskola har tillgång till ett tvärprofessionellt barn- och elevhälsoteam som stöd i enhetens barn- och elevhälsoarbete. Arbetet på den lokala förskolan/skolan leds av rektor. Barn- och elevhälsan samverkar med andra instanser som till exempel, BUP, socialtjänsten och sjukvården, om behov föreligger.

Barn- och elevhälsoteam skapar helhetssyn

Barn- och elevhälsoteamen är en mötesplats för samordning av arbets- och resursfördelning i barn- och elevärenden. Teamen arbetar med att skapa en helhets- och samsyn i barn- och elevhälsoarbetet. Arbetet sker övergripande mellan de olika professionerna där man har barnet eller elevens bästa i fokus för att skapa lösningar så att lärmiljön blir anpassad efter barnets och elevens behov. Analyser och insatser sker på individ-, grupp- och skolnivå och arbetet ska främst vara hälsofrämjande och förebyggande.

Skolans elevhälsa är organiserad i team bestående av rektor, skolsköterska, kurator, specialpedagog och psykolog. Rektor fattar beslut om andra funktioners deltagande till exempel biträdande rektor, speciallärare, studie– och yrkesvägledare, logoped och skolläkare. Barn- och elevhälsoteamens arbete leds av rektor.

Varje förskola/skola organiserar barn- och elevhälsoteamets arbete utifrån de lokala förutsättningarna.

Barn- och elevhälsans uppdrag: friskhetsfaktorer i fokus

Generellt riktat arbete

Det ingår i barn- och elevhälsans generellt riktade arbete att:

 • främja barn och elevers lärande, utveckling och hälsa.
 • förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter.
 • bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa.
 • verka förebyggande och ha en hälsofrämjande inriktning.

Individuellt riktat arbete

Det ingår i barn- och elevhälsans individuellt riktade arbete att bidra till att varje enskilt barn eller elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.
Det görs genom att:

 • undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa.
 • uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem
 • uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa.
 • bidra med anpassning och åtgärder för varje enskilt barn och elev i behov av särskilt stöd.

Insatser på organisations- och gruppnivå

Främjande barn- och elevhälsoarbete

Barn och elevhälsan ska ses som ett arbete som är hälsofrämjande. Det handlar om att fokus i arbetet ligger på friskhetsfaktorer. Det arbetet utarbetas lokalt på skolorna men kan till exempel ske i form av temadagar kring hälsa och välmående, arbetsmiljö för både lektionstid och raster, bemötande etc.

Det främjande arbetet på skolan involverar inte enbart barn- och elevhälsoteamen utan all personal har ett gemensamt ansvar i att skapa en god miljö för lärande och utveckling för förskolan och skolans barn och elever.

Förebyggande barn- och elevhälsoarbete

Hur gynnsamt förskole/skolklimat man än lyckas åstadkomma med hälsofrämjande insatser kommer behovet av förebyggande arbete också att finnas. Det förebyggande barn- och elevhälsoarbetet består av de åtgärder som man på förskolan eller skolan har identifierat. Därefter görs insatser för att bryta ett beteende som på sikt kan ligga till grund för skolsvårigheter eller andra normbrytande beteenden, som inte är förenliga med skolans styrdokument. Det skulle till exempel kunna vara skolfrånvaro, allas lika värde eller måltidsmiljön på en enskild förskola/skola.

Särskilda insatser på individnivå

Barn och elever i behov av stöd

I skollagen (SFS 2010:800) står följande:

“Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet…/ ...Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges stöd som deras speciella behov kräver.

Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller barnets vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska rektorn se till att barnet ges ett sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna”.

I grundskolan görs skillnad på särskilt stöd från sådant stöd som ges i form av extra anpassningar. Det är omfattningen och varaktigheten som skiljer dem åt då särskilt stöd är mer omfattande och pågår oftast under en längre tidsperiod.

Extra anpassningar tillgängliggör undervisningen

Stöd i form av extra anpassningar är olika sätt att göra undervisningen mer tillgänglig. Det måste inte fattas några formella beslut för att göra anpassningar och de görs vanligtvis inom ramen för ordinarie undervisning och den ordinarie resursfördelningen.

Särskilt stöd för omfattande behov

Särskilt stöd är insatser av en mer ingripande karaktär som normalt inte går att göra i ordinarie undervisning. Det särskilda stödet blir ofta nödvändigt när elevens behov av stöd är mer omfattande och varaktigt. Innan man ger särskilt stöd ska skolan genomföra en utredning. Rektorn är den som beslutar om att en sådan utredning ska göras, vem eller vilka som ska genomföra den och beslutar därefter om särskilt stöd behövs. Det särskilda stödet dokumenteras i ett åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet beskriver insatserna och undervisningen kring det särskilda stödet. Det följs upp och utvärderas regelbundet. Ett åtgärdsprogram och särskilt stöd går att överklaga.

Uppföljning och revidering av denna plan sker årligen .

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00