Drogförebyggande arbete på skolorna

Uddevalla kommun arbetar för att förebygga och minska skador och missbruk av olika droger som:

  • tobak
  • alkohol
  • narkotika
  • dopning

Tidiga och förebyggande insatser är viktiga för att skapa goda livsvillkor och levnadsvanor. Det drogförebyggande arbetet handlar om att främja goda miljöer och ge stöd för en god hälsa och att förmedla kunskap om olika drogers skadlighet. Det innebär att stödja och utveckla det som gör att barn och ungdomar fortsätter att vara friska och behålla sin hälsa. Trygg hemmiljö, fungerande skolgång och positiva fritidsaktiviteter är några viktiga faktorer.

Drogförebyggande samordnare

Uddevalla gymnasieskola har en drogförebyggande samordnare. Samordnaren
arbetar med råd, stöd och information om ANDTS (Alkohol, Narkotika, Doping,
Tobak och Spel) till elever, föräldrar och personal. Alla elever på gymnasiet får
kunskapshöjande information om risker och konsekvenser med drogmissbruk för
individ, grupp och samhälle. Vi jobbar främjande, förebyggande och med insatser
utifrån behov.

Om grundskolan önskar stöd från Drogförebyggande samordnare för elever,
vårdnadshavare eller personal kan drogförebyggande och trygghetssamordnare på
Enheten för trygghet och samhällsskydd kontaktas.

Målsättningen är att förebygga användning och beroende av alkohol, narkotika och
andra droger bland barn och ungdomar i Uddevalla. Samordnarna ingår även i
Drogfri Ungdom som är ett samverkansarbete mellan Barn och utbildning och Kultur
och fritid.

Råd, stöd och information

Drogförebyggande samordnaren kan bjudas in till föräldramöten och föräldraråd för att informera om skolans och kommunens drogförebyggande arbete och den aktuella situationen vad gäller droger i vår kommun. En annan viktig del i samordnarens arbete är att informera och ha en god kontakt med skolans personal genom att medverka på arbetsplatsträffar, träffa elevhälsoteamen och hålla i utbildningar. Samordnaren kan även bjudas in till klasser för att kunskapshöja.

När det gäller drogproblematik bland våra skolelever fungerar samordnaren som en länk mellan skolan och öppenvårdsmottagning i elevens hemkommun för att eleven vid behov får stöd så fort som möjligt. Tillsammans med elevhälsan arbetar samordnaren för en snabb och smidig hjälp till ungdomar och deras föräldrar.

Det finns många fördelar med att påbörja behandling så snart som möjligt!


Kontakt

Miranda Gjelseth, drogförebyggande samordnare

+46 522‑69 68 48

miranda.gjelseth@uddevalla.se

Uddevalla gymasieskola

Östergatan 18A

451 30 Uddevalla

Förslag på sidor