Hygienarbete i förskola

Alla kommunala förskolor i Uddevalla arbetar efter modellen Smittskydd i förskolan (tidgare HYFS). Modellen syftar till att försöka minska antalet infektionssjukdomar bland barnen och är ett samarbete mellan förskolorna, Smittskydd Västra Götaland och barnhälsovården.


Syftet med smittskyddsarbetet är att förbättra hygienrutinerna på förskolorna och på så sätt minska antalet infektionssjukdomar bland barnen. Därmed minskas även antibiotikaförbrukningen, vilket är en viktig del i kampen mot antibiotikaresistenta bakterier. Spridning av infektioner i barngrupper går inte helt att undvika men genom kunskap om hur infektioner smittar kan man minska onödig smittspridning i förskolan.

Hygienarbetet i förskolan är inriktat kring det förebyggande i form av rutiner för barn och personal. En utökad kompetens kring smittspridning, barns infektioner och utbrottshantering finns på varje förskola genom hygienombudet. Ombuden utbildas genom Västra Götalandregionens hygiensjuksköterska. Utbildningen består av en grundutbildning och en hygienombudsutbildning. Hygienombuden inbjuds till träffar två gånger/år och ska delta minst en gång/år.

Alla i vår verksamhet deltar och uppmärksammar hygienarbetet, och särskilt under hygienveckan som arrangeras av regionen vecka 38 varje år.

Kontakt

Cecilia Lundebacke Hjort, specialpedagog

+46 522‑69 66 82

cecilia.lundebackehjort@uddevalla.se

Förskolekontor

Trädgårdsgatan 2

451 31 Uddevalla

Förslag på sidor